dnes je 13.6.2024

Input:

138/2006 Sb., Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o veřejných zakázkách

č. 138/2006 Sb., Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o veřejných zakázkách
ZÁKON
ze dne 14. března 2006,
kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o veřejných zakázkách
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
Změna zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
Čl. I
V Sazebníku správních poplatků uvedeném v příloze k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, položka 64 včetně poznámky pod čarou č. 41 zní:
 
„Položka 64
Přijetí žádosti o zápis do seznamu kvalifikovaných dodavatelů41)
Kč  3 000
Přijetí žádosti o změnu zápisu v seznamu kvalifikovaných dodavatelů41)
Kč  1 000
Přijetí žádosti o schválení systému certifikovaných dodavatelů41)
Kč 20 000
Přijetí žádosti o schválení změny systému certifikovaných dodavatelů41)
Kč  5 000


41Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.”.
㤠15
Pro potřeby spojené s koordinací a realizací hospodářské a sociální soudržnosti se zřizují regiony, jejichž územní vymezení je totožné s územními statistickými jednotkami NUTS 26(dále jen „region soudržnosti”). Jedná se o tyto regiony soudržnosti:
a) Praha, vymezený územím hlavního města Prahy,
b) Střední Čechy, vymezený územím Středočeského kraje,
c) Jihozápad, vymezený územím Jihočeského a Plzeňského kraje,
d) Severozápad, vymezený územím Karlovarského a Ústeckého kraje,
e) Severovýchod, vymezený územím Libereckého, Královéhradeckého a Pardubického kraje,
f) Jihovýchod, vymezený územím Jihomoravského kraje a kraje Vysočina,
g) Střední Morava, vymezený územím Olomouckého a Zlínského kraje,
h) Moravskoslezsko, vymezený územím Moravskoslezského kraje.


6Sdělení Českého statistického úřadu č. 228/2004 Sb., o aktualizaci Klasifikace územních statistických jednotek (CZ-NUTS).”.
ČÁST DRUHÁ
Změna zákona č. 436/2004 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zaměstnanosti
Čl. II
V zákoně č. 436/2004 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zaměstnanosti, se část padesátá čtvrtá zrušuje.
ČÁST TŘETÍ
Změna zákona č. 437/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a o omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění zákona č. 521/2002 Sb., a zákon č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách
Čl. III
V zákoně č. 437/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a o omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění zákona č. 521/2002 Sb., a zákon č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, se část třetí zrušuje.
ČÁST ČTVRTÁ
Změna zákona č. 60/2005 Sb., kterým se mění zákon č. 440/2003 Sb., o nakládání se surovými diamanty, o podmínkách jejich dovozu, vývozu a tranzitu a o změně některých zákonů, a zákon č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
Čl. IV
V zákoně
Nahrávám...
Nahrávám...