dnes je 11.12.2023

Input:

145/2006 Sb., Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 396/2001 Sb., o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení na opravy a modernizace bytů, ve znění pozdějších předpisů

č. 145/2006 Sb., Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 396/2001 Sb., o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení na opravy a modernizace bytů, ve znění pozdějších předpisů
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 5. dubna 2006,
kterým se mění nařízení vlády č. 396/2001 Sb., o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení na opravy a modernizace bytů, ve znění pozdějších předpisů
Vláda nařizuje podle § 9 zákona č. 211/2000 Sb., o Státním fondu rozvoje bydlení a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů:
Čl. I
Nařízení vlády č. 396/2001 Sb., o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení na opravy a modernizace bytů, ve znění nařízení vlády č. 397/2002 Sb. a nařízení vlády č. 59/2004 Sb., se mění takto:
1. V § 4a odst. 1 se písmena a) a e) zrušují.
Dosavadní písmena b) až d) se označují jako písme- na a) až c).
2. V § 4a odst. 1 se slova „v roce 2002” zrušují.
3. V § 4a odst. 1 písm. a) se slova „krizový stav” nahrazují slovy „stav nebezpečí nebo nouzový stav”.
4. V § 4a odst. 2 se slova „písm. d)” nahrazují slovy „písm. c)”.
5. V § 4b odst. 1
Nahrávám...
Nahrávám...