dnes je 22.5.2024

Input:

156/2022 Sb., Nařízení vlády o stanovení některých podmínek provádění mimořádné podpory na přizpůsobení pro producenty v zemědělských odvětvích v roce 2022

č. 156/2022 Sb., Nařízení vlády o stanovení některých podmínek provádění mimořádné podpory na přizpůsobení pro producenty v zemědělských odvětvích v roce 2022
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 15. června 2022
o stanovení některých podmínek provádění mimořádné podpory na přizpůsobení pro producenty v zemědělských odvětvích v roce 2022
Vláda nařizuje podle § 2b odst. 2 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 128/2003 Sb., zákona č. 441/2005 Sb. a zákona č. 291/2009 Sb., a podle § 1 odst. 3 zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění zákona č. 441/2005 Sb., zákona č. 291/2009 Sb. a zákona č. 179/2014 Sb.:
§ 1
Předmět úpravy
Toto nařízení upravuje v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropské unie1) některé podmínky provádění mimořádné podpory na přizpůsobení pro producenty v zemědělských odvětvích v roce 2022 (dále jen „mimořádná podpora”) Státním zemědělským intervenčním fondem (dále jen „Fond”).
§ 2
Žádost o poskytnutí mimořádné podpory
(1) Fond poskytne mimořádnou podporu na základě žádosti
a) na chov prasnic,
b) na chov kuřat chovaných na maso,
c) na chov krav chovaných v systému chovu s tržní produkcí mléka (dále jen „dojnice”),
d) pro pěstitele jablek, nebo
e) pro pěstitele konzumních brambor.
(2) Součástí žádosti o poskytnutí mimořádné podpory na chov prasnic je poskytnutí údajů o splnění podmínek podle § 3 odst. 1.
(3) Součástí žádosti o poskytnutí mimořádné podpory na chov kuřat chovaných na maso je poskytnutí údajů o splnění podmínek podle § 4 odst. 1.
(4) Součástí žádosti o poskytnutí mimořádné podpory na chov dojnic je poskytnutí údajů o splnění podmínek podle § 5 odst. 1.
(5) Žadatel doručí Fondu žádost o poskytnutí mimořádné podpory nejpozději do 30. června 2022 na formuláři vydaném Fondem.
§ 3
Podmínky poskytnutí mimořádné podpory na chov prasnic
(1) Žadatelem o poskytnutí mimořádné podpory na chov prasnic může být fyzická nebo právnická osoba, která
a) zajistila zpracování části vyprodukované kejdy v bioplynové stanici v období od 1. ledna 2022 do 31. března 2022,
b) obdržela za dotační období roku 2021 podporu financovanou výhradně z národních zdrojů podle § 2d zákona o zemědělství v dotačním podprogramu 20.C.b. Podpora zlepšení stájového mikroklimatu prasat,
c) předložila rozhodnutí, kterým se vydává integrované povolení podle ustanovení § 13 odst. 3 zákona o integrované prevenci,
d) je registrována ke dni doručení žádosti o poskytnutí mimořádné podpory jako osoba podnikající v ekologickém zemědělství podle zákona o ekologickém zemědělství, nebo
e) předložila potvrzení ošetřujícího veterinárního lékaře, že v období od 1. ledna 2022 do 31. března 2022 zlepšila životní prostředí použitím ověřených biotechnologických přípravků, které snižují emise amoniaku.
(2) Fond poskytne žadateli mimořádnou podporu podle odstavce 1 na průměrný počet prasnic stanovený jako aritmetický průměr z počtu prasnic vedených v ústřední evidenci podle plemenářského zákona (dále jen „ústřední evidence”) za období od 1. ledna
Nahrávám...
Nahrávám...