dnes je 13.6.2024

Input:

150/2009 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 107/2006 Sb., o jednostranném zvyšování nájemného z bytu a o změně zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

č. 150/2009 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 107/2006 Sb., o jednostranném zvyšování nájemného z bytu a o změně zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
[zrušeno č. 276/2023 Sb.]
ZÁKON
ze dne 15. května 2009,
kterým se mění zákon č. 107/2006 Sb., o jednostranném zvyšování nájemného z bytu a o změně zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
Ve znění tiskové opravy uveřejněné v částce 58 z r. 2009 Sb.
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
Čl. I
Zákon č. 107/2006 Sb., o jednostranném zvyšování nájemného z bytu a o změně zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, se mění takto:
1. V § 2 se na konci textu písmene c) doplňují slova „ , v případech uvedených v § 3 odst. 1 větě druhé nejdříve k 1. lednu 2012”.
2. V § 3 se na konci odstavce 1 doplňuje věta „U bytů v hlavním městě Praze, v obcích Středočeského kraje s počtem obyvatel k 1. lednu 2009 vyšším než 9 999 a městech České Budějovice, Plzeň, Karlovy Vary, Liberec, Hradec Králové, Pardubice, Jihlava, Brno, Olomouc a Zlín, končí období, kdy lze uplatnit jednostranné zvýšení nájemného pronajímatelem, dnem 31. prosince 2012.”.
3. V § 3 se na konci odstavce 5 doplňuje věta „V oznámení pronajímatele o jednostranném zvýšení nájemného pro rok, kdy může být dosaženo podle tohoto zákona cílové hodnoty měsíčního nájemného, postačí zdůvodnit výši nájemného cílovou hodnotou měsíčního nájemného za 1 m2 podlahové plochy bytu.”.
4. V § 4 se na konci textu písmene c) doplňují slova „ , s výjimkou případů, kdy vyhlášení maximálních přírůstků měsíčního nájemného již nebude nutné”.
5. V § 4 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:
„(2) Poslední sdělení podle odstavce 1 bude vyhlášeno a zveřejněno k 1. červenci 2009.”.
6. V § 8 odst. 2 se slova „31. prosince 2010” nahrazují slovy „31. prosince 2012”.
7. Příloha k zákonu zní:
„Příloha k zákonu č. 107/2006 Sb.
Postup stanovení cílových hodnot měsíčního nájemného za m2 podlahové plochy bytu a maximálních přírůstků měsíčního nájemného
Cílová hodnota měsíčního nájemného za 1 m2 podlahové plochy bytu vyjádřená v Kč/ m2 se vypočítá podle vzorce CN = 1/12 * p * ZC,
kde:
 
Nahrávám...
Nahrávám...