dnes je 8.12.2023

Input:

160/2007 Sb., Zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti ochrany spotřebitele

č. 160/2007 Sb., Zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti ochrany spotřebitele
ZÁKON
ze dne 7. června 2007,
kterým se mění některé zákony v oblasti ochrany spotřebitele
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o České obchodní inspekci
Čl. I
Zákon č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění zákona č. 240/1992 Sb., zákona č. 22/1997 Sb., zákona č. 110/1997 Sb., zákona č. 189/1999 Sb., zákona č. 71/2000 Sb., zákona č. 145/2000 Sb., zákona č. 102/2001 Sb., zákona č. 321/2001 Sb., zákona č. 205/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 226/2003 Sb., zákona č. 439/2003 Sb., zákona č. 444/2005 Sb. a zákona č. 229/2006 Sb., se mění takto:
1. V § 3 se na konci písmene f) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno g), které včetně poznámky pod čarou č. 1h zní:
„g) provádí v případě přeshraniční spolupráce dozor a postupuje přitom podle příslušného předpisu Evropských společenství1hv rozsahu věcné působnosti zvláštních právních předpisů, kterými jsou promítnuty směrnice uvedené v bodech 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11 a 14 přílohy k tomuto nařízení.


1hNařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2006/2004 o spolupráci mezi vnitrostátními orgány příslušnými pro vymáhání dodržování zákonů na ochranu zájmů spotřebitele (nařízení o spolupráci v oblasti ochrany spotřebitele).”.
2. V § 7 se na konci odstavce 2 doplňuje věta „V případě nařízeného znehodnocení zdravotně závadného zboží je kontrolovaná osoba povinna doložit a předat údaje o provedeném znehodnocení, zejména sdělit jméno a příjmení nebo název nebo obchodní jméno, dále sídlo (jde-li o právnickou osobu) nebo místo podnikání (jde-li o fyzickou osobu) subjektu, který znehodnocení provedl, datum provedení znehodnocení, množství znehodnoceného zboží, a to písemnou formou bezprostředně po provedeném znehodnocení.”.
3. Za § 7b se vkládá nový § 7c, který včetně poznámek pod čarou č. 3n a 3o zní:
㤠7c
Ředitel inspektorátu v případě zjištění protiprávního jednání3n, kterého se kontrolovaná osoba dopustila na území Evropských společenství nebo v jiném státě tvořícím Evropský hospodářský prostor a které poškozuje nebo může poškodit společný zájem spotřebitelů3o, rozhodnutím takové jednání zakáže.


3nČl. 3 písm. b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2006/2004 o spolupráci mezi vnitrostátními orgány příslušnými pro vymáhání dodržování zákonů na ochranu zájmů spotřebitele (nařízení o spolupráci v oblasti ochrany spotřebitele).
3oČl. 3 písm. k) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2006/2004 o spolupráci mezi vnitrostátními orgány příslušnými pro vymáhání dodržování zákonů na ochranu zájmů spotřebitele (nařízení o spolupráci v oblasti ochrany spotřebitele).”.
ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o regulaci reklamy
Čl. II
V § 7c odst. 1 zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 25/2006 Sb., se za větu první vkládá věta, která včetně poznámky pod čarou č. 33a zní: „Může též zakázat klamavou nebo nepřípustnou srovnávací reklamu jako protiprávní jednání podle příslušného předpisu
Nahrávám...
Nahrávám...