dnes je 22.5.2024

Input:

163/2002 Sb., Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění účinném k 1.1.2017

č. 163/2002 Sb., Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 6. března 2002,
kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky
Ve znění tiskové opravy uveřejněné v částce 79/2002 Sb.:
Vláda nařizuje podle § 22 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 71/2000 Sb., (dále jen „zákon”) k provedení § 11a, 12 a 13 zákona:
Základní ustanovení
§ 1
(1) Pro účely tohoto nařízení se rozumí:
a) stavebním výrobkem každý výrobek určený výrobcem nebo dovozcem pro trvalé zabudování do staveb, pokud jeho vlastnosti mohou ovlivnit alespoň jeden ze základních požadavků na stavby uvedených v příloze č. 1 k tomuto nařízení, (dále jen „výrobek”), kdy trvalým zabudováním výrobku do stavby je takové zabudování, při kterém se vyjmutím nebo výměnou výrobku trvale mění vlastnosti stavby, přičemž vyjmutí nebo výměna výrobku jsou stavebními nebo montážními činnostmi,
b) určeným použitím výrobku použití určené výrobcem nebo dovozcem, které se vztahuje k úloze, kterou má výrobek při plnění základních požadavků na stavby uvedených v příloze č. 1 k tomuto nařízení,
c) stavební činností stavební nebo montážní činnost, jejímž účelem je realizace stavby, její změna, popřípadě udržovací práce, které mohou ovlivnit vlastnosti stavby,
d) systémem řízení výroby stálé vnitřní řízení výroby prováděné výrobcem v místě výroby, v jehož rámci musí být všechny údaje, požadavky a opatření systematicky dokumentovány formou písemných postupů a instrukcí; dokumentace musí zajistit jednoznačné vymezení zabezpečení výroby v dané oblasti a umožnit dosažení a udržení požadovaných vlastností výrobků a účinnosti prověřovaného systému řízení výroby, v němž je příslušný výrobek zhotovován,
e) kontrolou výrobků při dovozu dovozcem dokumentovaný systém nakupování, přejímky, manipulace, skladování a dodávání výrobků včetně vedení příslušných záznamů,
f) kusovou výrobou způsob výroby, při kterém je vyráběn výrobek na základě smluvního vztahu pro konkrétního zákazníka, jednorázově určený pro použití vymezené individuálním požadavkem tohoto zákazníka. Jedná se zejména o řemeslnou výrobu výrobků, u které se nepředpokládá opakování výroby typově stejného výrobku založené na průmyslových výrobních metodách.
(2) Stanovenými výrobky podle § 12 odst. 1 písm. a) zákona jsou stavební výrobky uvedené v příloze č. 2 k tomuto nařízení.
(3) Toto nařízení se nevztahuje na výrobky, jejichž posuzování shody je stanoveno zvláštním právním předpisem jinak.
§ 2
(1) Pokud jsou základní požadavky konkretizovány českými technickými normami, které Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví určí k tomuto nařízení podle § 4a odst. 2 zákona (dále jen „určené normy”) a vlastnosti výrobku jsou s těmito normami v souladu, má se za to, že jsou základní požadavky splněny.
(2) V případě, že výrobce nebo dovozce hodlá uvést na trh výrobek, jehož vlastnosti nejsou v souladu s určenými normami nebo pokud takové normy nebo technické předpisy nekonkretizují z hlediska určeného použití výrobku ve
Nahrávám...
Nahrávám...