dnes je 22.5.2024

Input:

193/2007 Sb., Vyhláška, kterou se stanoví podrobnosti účinnosti užití energie při rozvodu tepelné energie a vnitřním rozvodu tepelné energie a chladu

č. 195/2007 Sb., Vyhláška, kterou se stanoví rozsah stanovisek k politice územního rozvoje a územně plánovací dokumentaci, závazných stanovisek při ochraně zájmů chráněných zákonem č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, a podmínky pro určení energetických zařízení
[zrušeno č. 191/2015 Sb.]
VYHLÁŠKA
ze dne 17. července 2007,
kterou se stanoví rozsah stanovisek k politice územního rozvoje a územně plánovací dokumentaci, závazných stanovisek při ochraně zájmů chráněných zákonem č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, a podmínky pro určení energetických zařízení
Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 14 odst. 5 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění zákona č. 177/2006 Sb., (dále jen „zákon”) k provedení § 13 odst. 2, 3 a 4 zákona:
§ 1
Rozsah stanovisek k politice územního rozvoje a územně plánovací dokumentaci
(1) Stanovisko k politice územního rozvoje obsahuje posouzení vymezení ploch a koridorů technické infrastruktury mezinárodního a republikového významu nebo ploch a koridorů technické infrastruktury, které svým významem přesahují území jednoho kraje.
(2) Stanovisko k zásadám územního rozvoje obsahuje posouzení vymezení
a) ploch a koridorů technické infrastruktury nadmístního významu,
b) veřejně prospěšných staveb pro technickou infrastrukturu nadmístního významu.
(3) Stanovisko k územnímu plánu obsahuje posouzení
a) koncepce technické infrastruktury, včetně podmínek pro její umisťování,
b) vymezení veřejně prospěšných staveb pro technickou infrastrukturu.
(4) Stanovisko k regulačnímu plánu obsahuje posouzení
a) podmínek pro umístění a prostorové uspořádání staveb pro technickou infrastrukturu,
b) vymezení veřejně prospěšných staveb pro technickou infrastrukturu.
(5) Stanoviska podle odstavců 3 a 4 se nevydávají pro umístění zdrojů energie, distribuci elektrické energie a plynu a rozvodu elektrické energie v nezastavěném území1) a dále v zastavěném území nebo zastavitelné ploše, pokud územně plánovací dokumentace umísťuje tepelný zdroj, jehož tepelný výkon
Nahrávám...
Nahrávám...