dnes je 21.2.2024

Input:

2/2021 Sb., Nařízení vlády o podmínkách použití peněžních prostředků Státního fondu podpory investic formou úvěru na podporu výstavby nájemních bytů na území České republiky, ve znění účinném k 6.5.2022

č. 2/2021 Sb., Nařízení vlády o podmínkách použití peněžních prostředků Státního fondu podpory investic formou úvěru na podporu výstavby nájemních bytů na území České republiky, ve znění účinném k 6.5.2022
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 21. prosince 2020
o podmínkách použití peněžních prostředků Státního fondu podpory investic formou úvěru na podporu výstavby nájemních bytů na území České republiky
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
108/2022 Sb.
(k 6.5.2022)
mění § 5
Vláda nařizuje podle § 9 zákona č. 211/2000 Sb., o Státním fondu podpory investic, ve znění zákona č. 61/2005 Sb. a zákona č. 113/2020 Sb.:
§ 1
Předmět úpravy
Toto nařízení upravuje podmínky poskytnutí a použití peněžních prostředků Státního fondu podpory investic (dále jen „Fond”) formou úvěru na podporu výstavby nájemních bytů na území České republiky (dále jen „úvěr”).
§ 2
Vymezení pojmů
Pro účely tohoto nařízení se rozumí
a) nájemním bytem byt postavený s využitím úvěru určený k zajištění bytové potřeby nájemce takového bytu a členů jeho domácnosti,
b) výstavbou
1. novostavba bytů, kterou vznikne bytový dům s nájemními byty,
2. stavební úpravy1) , kterými vznikne nájemní byt z prostor určených k jiným účelům než k bydlení, vyjma stavebních úprav v rodinném domě,
3. nástavba nebo přístavba1) , kterou vznikne nájemní byt, vyjma nástaveb nebo přístaveb v rodinném domě,
4. stavební úpravy, kterými vzniknou nájemní byty způsobilé k bydlení v bytovém domě, v němž dosud žádný byt není způsobilý k bydlení, a
5. stavební úpravy stávajícího nájemního bytu, jehož rozdělením vznikne alespoň 1 další nájemní byt způsobilý k bydlení,
c) upravitelným bytem byt, který splňuje požadavky na bezbariérové bydlení podle jiného právního předpisu upravujícího technické požadavky na bezbariérové užívání staveb2) ,
d) podlahovou plochou nájemního bytu součet podlahových ploch všech místností bytu, včetně místností, které tvoří příslušenství bytu,
e) čistým měsíčním příjmem příjem zjištěný stejným způsobem a ve stejném rozsahu, jako je zjišťován příjem pro účely životního minima podle zákona o životním a existenčním minimu,
f) průměrnou mzdou průměrná hrubá měsíční mzda za národní hospodářství celkem zjišťovaná a zveřejňovaná Českým statistickým úřadem.
§ 3
Žadatel o úvěr
Žadatelem o úvěr (dále jen „žadatel”) může být obec nebo jiná právnická nebo fyzická osoba, která má své sídlo nebo místo trvalého pobytu na území
a) některého z členských států Evropské unie,
b) státu, který je smluvní stranou Dohody o Evropském hospodářském prostoru, nebo
c) Švýcarské konfederace.
§ 4
Podmínky pro poskytnutí úvěru
(1) Úvěr lze poskytnout, jsou-li splněny tyto podmínky:
a) pozemek, na kterém bude výstavba provedena, je ve výlučném vlastnictví žadatele,
b) na pozemku, na kterém bude výstavba provedena, nesmí váznout zástavní právo ve prospěch třetí osoby, s výjimkou zástavního práva ve prospěch Fondu,
c) budova, ve které bude provedena výstavba podle § 2 písm. b) bodů 2 až 4, je ve výlučném vlastnictví žadatele,
d) na budově, ve které bude provedena výstavba podle § 2 písm. b) bodů 2 až 4, nesmí váznout zástavní právo ve prospěch třetí
Nahrávám...
Nahrávám...