dnes je 13.6.2024

Input:

216/2019 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů

č. 216/2019 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů
VYHLÁŠKA
ze dne 21. srpna 2019,
kterou se mění vyhláška č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů
Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 4 odst. 9, § 6 odst. 9, § 16 odst. 10 a § 17 odst. 7 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění zákona č. 369/2016 Sb. a zákona č. 172/2018 Sb.:
Čl. I
Vyhláška č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší, ve znění vyhlášky č. 155/2014 Sb., vyhlášky č. 406/2015 Sb., vyhlášky č. 171/2016 Sb., vyhlášky č. 452/2017 Sb. a vyhlášky č. 190/2018 Sb., se mění takto:
1. V úvodní větě vyhlášky se text „§ 16 odst. 8” nahrazuje textem „§ 16 odst. 10”.
2. V úvodní větě vyhlášky se text „§ 32 odst. 9” nahrazuje textem „§ 32 odst. 8” a za slovo „ovzduší,” se vkládají slova „ , ve znění zákona č. 369/2016 Sb. a zákona č. 172/2018 Sb.”.
3. V § 1 odst. 1 písm. f) se za slova „paliva o” vkládá slovo „celkovém” a na konci textu se doplňují slova „ , a rozsah údajů ohlašovaných odborně způsobilou osobou prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností”.
4. V § 1 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno h), které zní:
„h) referenční finanční limit pro provedení kontroly technického stavu a provozu spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva o celkovém jmenovitém tepelném příkonu od 10 do 300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění.”.
5. V § 7 odst. 3 větě první se slovo „a” nahrazuje čárkou a za slovo „sirouhlíku” se vkládají slova „a 40 % u rtuti”.
6. V § 8 odst. 1 písm. d) se na konci textu věty druhé slova „a 5” nahrazují slovy „ , 5, 9 a 10”.
7. V § 8 odst. 4 se za slovo „Denní” vkládají slova „a v případech, kdy je stanovena povinnost vyhodnocovat plnění emisního limitu na úrovni půlhodinových průměrných hmotnostních koncentrací, i půlhodinové”.
8. V § 9 odst. 7 větě první se slova „odstavci 4 a” nahrazují slovy „odstavci 4,”, za slova „v odstavci 5 písm. a) až c)” se vkládají slova „a odstavcích 9 a 10” a za slova „organického uhlíku,” se vkládají slova „40 % u rtuti,”.
9. V § 9 se za odstavec 8 vkládá nový odstavec 9, který zní:
„(9) Emisní limit stanovený pro spalovací stacionární zdroj na základě závěrů o nejlepších dostupných technikách je považován za splněný, pokud žádná z průměrných hodnot nepřekročí specifický emisní limit a příslušná procenta hodnoty specifického emisního limitu stanovené v povolení provozu způsobem, který současně zajišťuje splnění podmínek uvedených v odstavci 1 pro hodnoty specifických emisních limitů uvedených v příloze č. 2 k této vyhlášce. V případě znečišťujících látek, pro které nejsou
Nahrávám...
Nahrávám...