dnes je 13.6.2024

Input:

23/2008 Sb., Vyhláška o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění účinném k 1.1.2025

č. 23/2008 Sb., Vyhláška o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění účinném k 1.1.2025
VYHLÁŠKA
ze dne 29. ledna 2008
o technických podmínkách požární ochrany staveb
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
268/2011 Sb.
(k 27.9.2011)
mění, celkem 45 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
232/2023 Sb.
(k 1.8.2023)
mění § 1, § 18 a § 23
232/2023 Sb.
(k 1.1.2025)
nabývá účinnosti § 23a
Ministerstvo vnitra stanoví podle § 24 odst. 3 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění zákona č. 186/2006 Sb.:
§ 1
Předmět úpravy
(1) Tato vyhláška stanoví technické podmínky požární ochrany pro navrhování, provádění a užívání stavby.
(2) Tato vyhláška byla oznámena v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/1535 ze dne 9. září 2015 o postupu při poskytování informací v oblasti technických předpisů a předpisů pro služby informační společnosti.
§ 2
Navrhování a umístění stavby
(1) Stavba musí být umístěna a navržena tak, aby podle druhu splňovala technické podmínky požární ochrany na
a) odstupové vzdálenosti a požárně nebezpečný prostor,
b) zdroje požární vody a jiného hasiva,
c) vybavení stavby vyhrazeným požárně bezpečnostním zařízením,
d) přístupové komunikace a nástupní plochy pro požární techniku,
e) zabezpečení stavby či území jednotkami požární ochrany,

stanovené v českých technických normách uvedených v příloze č. 1 části 1, pokud zvláštní právní předpis2) nestanoví jinak.
(2) Při navrhování stavby musí být dále podle druhu stavby splněny technické podmínky požární ochrany na
a) stavební konstrukce a technologické zařízení,
b) evakuace osob a zvířat,

stanovené v českých technických normách uvedených v příloze č. 1 části 1, pokud zvláštní právní předpis2) nestanoví jinak.
§ 3
Požární úseky a požární riziko
Při navrhování stavby musí být vymezeny požární úseky a určena pravděpodobná intenzita případného požáru v těchto požárních úsecích nebo jejich částech (dále jen „požární riziko”) v souladu s § 15, 17, 23 a s českými technickými normami uvedenými v příloze č. 1 částech 2 a 3.
§ 4
Stupeň požární bezpečnosti
(1) Schopnost stavebních konstrukcí požárního úseku nebo jeho části jako celku odolávat účinkům požáru z hlediska rozšíření požáru a stability konstrukce stavby (dále jen „stupeň požární bezpečnosti”) se stanoví podle českých technických norem uvedených v příloze č. 1 části 2 podle druhu stavby v závislosti na
a) požárním riziku,
b) konstrukčním systému stavby a
c) výšce stavby nebo počtu podlaží při zohlednění polohy požárního úseku v nadzemním nebo podzemním podlaží.
(2) V případě postupu podle české technické normy uvedené v příloze č. 1 části 3 se stupeň požární bezpečnosti nestanovuje.
§ 5
Požární odolnost stavební konstrukce a požárního uzávěru
(1)  Požární odolnost stavební konstrukce a požárního uzávěru požárního úseku musí být s přihlédnutím k druhu konstrukce a stavby navržena postupem podle českých technických norem uvedených v příloze č. 1 částech 2 a 4.
(2) Požárně dělicí a nosná stavební konstrukce u stavby se 3 a více nadzemními podlažími musí být navržena s požární odolností nejméně 30 minut, nestanoví-li české technické normy uvedené v odstavci 1 požární odolnost vyšší. V případě požárně dělicí a nosné stavební konstrukce posledního nadzemního podlaží a požárního úseku bez požárního rizika se požadavek na požární odolnost stanoví podle českých technických norem
Nahrávám...
Nahrávám...