dnes je 11.12.2023

Input:

235/2006 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, ve znění účinném k 1.1.2012

č. 235/2006 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, ve znění účinném k 1.1.2012
ZÁKON
ze dne 25. dubna 2006,
kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
304/2007 Sb.
(k 1.1.2008)
ruší čl. IV
302/2011 Sb.
(k 14.10.2011)
v čl. I ruší body 55 a 56 a mění čl. VII
468/2011 Sb.
(k 1.1.2012)
ruší v čl. I se body 55 a 56 a a mění čl. VII - změny již zapracovány novelou č. 302/2011 Sb.
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o provozování rozhlasového a televizního vysílání
Čl. I
Zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 341/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 626/2004 Sb., zákona č. 82/2005 Sb., zákona č. 127/2005 Sb. a zákona č. 348/2005 Sb., se mění takto:
1. V § 2 odst. 1 písmeno a) včetně poznámek pod čarou č. 1 a 1a zní:
„a) rozhlasovým a televizním vysíláním prvotní šíření původních rozhlasových a televizních programů a služeb přímo souvisejících s programy, včetně teletextu v analogovém televizním vysílání, určených k příjmu veřejností v podobě chráněné nebo nechráněné systémem podmíněného přístupu1,1aprostřednictvím sítí elektronických komunikací1,


1Zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů.
1aZákon č. 206/2005 Sb., o ochraně některých služeb v oblasti rozhlasového a televizního vysílání a služeb informační společnosti.”.

Dosavadní poznámky pod čarou č. 1 a 1a se označují jako poznámky pod čarou č. 1b a 1c, a to včetně odkazů na poznámky pod čarou.
2. V § 2 odst. 1 písmeno b) zní:
„b) převzatým rozhlasovým a televizním vysíláním příjem vysílání původních rozhlasových a televizních programů nebo jejich podstatných částí, včetně služeb přímo souvisejících s programy nebo s podstatnými částmi programu, a jejich současné, úplné a nezměněné šíření pro veřejnost prostřednictvím sítí elektronických komunikací1; za nezměněné šíření se považuje i šíření české verze televizního programu prvotně vysílaného v cizím jazyce,”.
3. V § 2 odst. 1 písm. c) se za slova „které může” vkládají slova „ve vymezeném územním rozsahu”.
4. Na konci textu poznámky pod čarou č. 1c se doplňují slova „ , a § 3 odst. 4 zákona č. 484/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů”.
5. V § 2 odst. 1 se za písmeno d) vkládá nové písmeno e), které zní:
„e) regionálním vysíláním rozhlasové nebo televizní vysílání, které může ve vymezeném územním rozsahu přijímat více než 1 % a méně než 70 % obyvatel České republiky počítaných podle údajů vyplývajících z posledního sčítání lidu1b,”.

Dosavadní písmena e) až i) se označují jako písmena f) až j).
6. V § 2 odst. 1 se na konci textu písmene f) čárka nahrazuje středníkem a doplňují se slova „místně vymezená územní oblast nesmí zahrnovat více než 1 % obyvatel České republiky počítaných podle údajů vyplývajících z posledního sčítání lidu1b,”.
7. V § 2 odst. 1
Nahrávám...
Nahrávám...