dnes je 13.6.2024

Input:

245/2022 Sb., kterým se mění zákon č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů

č. 245/2022 Sb., kterým se mění zákon č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů
ZÁKON
ze dne 10. srpna 2022,
kterým se mění zákon č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
Čl. I
Zákon č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů, se mění takto:
1. V § 2 se písmena c) a d) zrušují.
Dosavadní písmena e) až n) se označují jako písmena c) až l).
2. V § 2 písm. c) se slova „je koncovým příjemcem nebo osobou s koncovým vlivem” nahrazují slovy „v konečném důsledku vlastní nebo kontroluje právnickou osobu nebo právní uspořádání”.
3. V § 2 písm. d) se slova „kterými koncový příjemce může nepřímo získávat prospěch nebo kterými osoba s koncovým vlivem může nepřímo uplatňovat svůj vliv, včetně vlastnické a řídicí struktury” nahrazují slovy „jejichž prostřednictvím jsou právnická osoba nebo právní uspořádání vlastněny nebo kontrolovány”.
4. V § 2 písm. e) se slova „možnost nepřímého získávání prospěchu nebo možnost nepřímého uplatňování koncového vlivu” nahrazují slovy „vlastnictví nebo kontrola právnické osoby nebo právního uspořádání”.
5. V § 2 písm. f) se slova „možnost získávání prospěchu nebo možnost uplatňování koncového vlivu” nahrazují slovy „vlastnictví nebo kontrola právnické osoby nebo právního uspořádání”.
6. § 3 se zrušuje.
7. § 4 zní:
㤠4
(1) Korporaci v konečném důsledku vlastní nebo kontroluje každá fyzická osoba, která přímo nebo nepřímo prostřednictvím jiné osoby nebo právního uspořádání
a) má podíl v korporaci nebo podíl na hlasovacích právech větší než 25 %,
b) má právo na podíl na zisku, jiných vlastních zdrojích nebo likvidačním zůstatku větší než 25 %,
c) uplatňuje rozhodující vliv v korporaci nebo korporacích, které mají v dané korporaci samostatně nebo společně podíl větší než 25 %, nebo
d) uplatňuje rozhodující vliv v korporaci jinými prostředky.
(2) Rozhodující vliv v korporaci uplatňuje ten, kdo na základě vlastního uvážení, bez ohledu na to, zda a na základě jaké právní skutečnosti, může přímo nebo nepřímo prostřednictvím jiné osoby nebo právního uspořádání dosáhnout toho, že rozhodování nejvyššího orgánu korporace odpovídá jeho vůli.
(3) Rozhodující vliv v obchodní korporaci uplatňuje ovládající osoba podle zákona upravujícího právní poměry obchodních korporací.
(4) Má se za to, že rozhodující vliv v korporaci uplatňuje ten, kdo může jmenovat nebo odvolat většinu osob, které jsou členy statutárního orgánu korporace.
(5) Má se za to, že rozhodující vliv v jiné než obchodní korporaci, v bytovém nebo sociálním družstvu nebo v investičním fondu v právní formě akciové společnosti s proměnným základním kapitálem uplatňuje každá fyzická osoba, která je členem jejich statutárního orgánu nebo osobou v obdobném postavení nebo osobou zastupující právnickou osobu v tomto orgánu.
(6) Pro účely výpočtu výše nepřímého podílu v korporaci se v případě
a) řetězení podíly, které mají navázané osoby nebo právní uspořádání, násobí a
b) větvení součiny podílů z jednotlivých řetězení sčítají.
(7) Pro účely určení skutečného majitele investičního fondu v právní formě akciové společnosti s proměnným základním kapitálem se nepřihlíží k investičním akciím,
Nahrávám...
Nahrávám...