dnes je 2.12.2023

Input:

257/2021 Sb., Nařízení vlády o použití peněžních prostředků Státního fondu podpory investic formou dotace a úvěru na obnovu obydlí postiženého živelní pohromou dne 24. června 2021, ve znění účinném k 22.7.2021

č. 257/2021 Sb., Nařízení vlády o použití peněžních prostředků Státního fondu podpory investic formou dotace a úvěru na obnovu obydlí postiženého živelní pohromou dne 24. června 2021, ve znění účinném k 22.7.2021
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 28. června 2021
o použití peněžních prostředků Státního fondu podpory investic formou dotace a úvěru na obnovu obydlí postiženého živelní pohromou dne 24. června 2021
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
262/2021 Sb.
(k 8.7.2021)
mění § 3 odst. 8, § 5 odst. 5, § 7 odst. 2, § 9 odst. 1 a 2; nové přechodné ustanovení
276/2021 Sb.
(k 22.7.2021)
mění § 2, § 3, § 4, § 5, § 7 a § 9; nové přechodné ustanovení
Vláda nařizuje k provedení zákona č. 211/2000 Sb., o Státním fondu podpory investic, ve znění zákona č. 391/2002 Sb., zákona č. 482/2004 Sb., zákona č. 61/2005 Sb., zákona č. 179/2005 Sb., zákona č. 71/2010 Sb., zákona č. 239/2012 Sb., zákona č. 276/2012 Sb., zákona č. 111/2018 Sb., zákona č. 307/2018 Sb. a zákona č. 113/2020 Sb.:
§ 1
Předmět úpravy
Toto nařízení upravuje podmínky použití peněžních prostředků ze Státního fondu podpory investic (dále jen „Fond”) formou dotace a úvěru poskytovaných právnickým a fyzickým osobám na obnovu obydlí postiženého živelní pohromou dne 24. června 2021.
§ 2
Vymezení pojmů
Pro účely tohoto nařízení se rozumí
a) živelní pohromou situace, která způsobila škodu na obydlí příjemce, vzniklá v souvislosti s extrémně silným větrem (tornádo nebo downburst) dne 24. června 2021,
b) obydlím nemovitá věc, jejíž součástí je alespoň jeden byt, která byla postižena živelní pohromou; za obydlí se rovněž považuje stavba pro individuální rekreaci, která byla postižena živelní pohromou, pokud v ní měla osoba uvedená v § 3 odst. 2 místo trvalého pobytu; za obydlí se rovněž považuje rozestavěné obydlí, kterým je rozestavěná stavba pro bydlení, která byla postižena živelní pohromou,
c) novým obydlím nemovitá věc, jejíž součástí je alespoň jeden byt, která byla pořízena nebo vystavěna za použití peněžních prostředků podle tohoto nařízení jako náhrada za obydlí v případě, kdy obydlí vlivem živelní pohromy nebo demolice přestalo existovat; za nové obydlí se rovněž považuje stavba pro individuální rekreaci, která byla pořízena nebo vystavěna za použití peněžních prostředků podle tohoto nařízení jako náhrada za obydlí v případě, kdy obydlí vlivem živelní pohromy nebo demolice přestalo existovat,
d) demolicí
1. demoliční nebo bourací práce na obydlí,
2. úklid pozemku, jehož součástí je obydlí nebo na kterém se obydlí nachází, od naplavenin, nánosů nebo jiných cizích předmětů, které se na daném pozemku ocitly vlivem živelní pohromy,
3. zemní práce, pokud vlivem živelní pohromy došlo k narušení povrchu pozemku nebo
4. odvodnění pozemku, jehož součástí je obydlí,
e) obnovou
1. oprava obydlí nebo jeho části poškozené v souvislosti s živelní pohromou, za účelem uvedení obydlí do provozuschopného stavu, popřípadě s tím související částečná demolice,
2. výstavba nového obydlí, včetně případné demolice obydlí,
3. pořízení nového obydlí koupí nebo nabytím v dražbě,
4. v případě rozestavěného obydlí oprava nebo výstavba do stavu před poškozením živelní pohromou,
f) podporou dotace nebo úvěr podle tohoto nařízení.
§ 3
Podmínky pro poskytnutí podpory
(1) Podporu na obnovu lze poskytnout
Nahrávám...
Nahrávám...