dnes je 21.2.2024

Input:

296/2009 Sb., Zákon o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011

č. 296/2009 Sb., Zákon o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011
ZÁKON
ze dne 22. července 2009
o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
§ 1
Předmět úpravy
Tento zákon upravuje přípravu a provedení sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 v České republice a podmínky pro poskytování údajů z tohoto sčítání (dále jen „sčítání”).
§ 2
Vymezení pojmů
Pro účely tohoto zákona se rozumí
a) sčítáním zvláštní statistické zjišťování, při němž jsou k jednomu rozhodnému okamžiku stanovenému tímto zákonem zjišťovány údaje o fyzických osobách, jejich demografických, sociálních a ekonomických charakteristikách, domácnostech, úrovni bydlení a rozmístění a struktuře bytového fondu na území České republiky,
b) povinnou osobou zletilá fyzická osoba způsobilá k právním úkonům nebo právnická osoba, která je povinna sdělit nebo kontrolovat údaje stanovené tímto zákonem,
c) povoleným přechodným pobytem na území pobyt cizince s povoleným přechodným pobytem na území České republiky na dobu delší než 90 dnů podle jiného právního předpisu1) , pobyt občana členského státu Evropské unie, který na území České republiky hodlá přechodně pobývat po dobu delší než 3 měsíce1) , a pobyt cizince, kterému byla na území České republiky udělena mezinárodní ochrana formou azylu nebo doplňkové ochrany2) anebo dočasná ochrana3) ,
d) domem budova4) , která obsahuje prostory určené k bydlení nebo ubytování, pokud není tímto zákonem stanoveno jinak,
e) bytem soubor místností, popřípadě jednotlivá obytná místnost, které jsou stavebním úřadem určeny k bydlení,
f) bytovou domácností fyzická osoba nebo společenství fyzických osob, bydlících v jednom bytě bez ohledu na druh a délku pobytu, nebo se v rozhodný okamžik v bytě nacházejících,
g) uživatelem bytu fyzická osoba nebo více fyzických osob, které byt fakticky užívají, a to bez ohledu na délku pobytu v bytě, bez ohledu na právní důvod užívání bytu nebo na neexistenci právního důvodu,
h) zařízením budova, která obsahuje převážně prostory k ubytování nebo je určena k poskytování lůžkové zdravotní nebo sociální péče,
i) dodavatelem služeb souvisejících se sčítáním a zpracováním jeho výsledků právnická nebo fyzická osoba, s níž Český statistický úřad (dále jen „Úřad”) uzavře smlouvu k provedení veřejné zakázky podle jiného právního předpisu5) ,
j) sčítacím komisařem fyzická osoba, která zajišťuje distribuci a sběr sčítacích formulářů a činnosti s tím související,
k) sčítacím obvodem prostorová jednotka pro organizaci a provedení sčítání v terénu, která je jednorázově vymezena ve formě seznamu adres budov včetně staveb pro rodinnou rekreaci,
l) sčítacím formulářem dokument v listinné nebo elektronické podobě, na němž povinná osoba uvede údaje tímto zákonem stanovené,
m) předvyplněním sčítacího formuláře vyplnění údajů z informačních systémů veřejné správy6) ve sčítacích formulářích.
§ 3
Zjišťování a zpracování údajů
Údaje se zjišťují k rozhodnému okamžiku stanovenému tímto zákonem a zpracovávají se ve vzájemných vazbách a v územním členění za
a) Českou republiku,
b) oblasti7) ,
c) kraje8) ,
d) okresy9) ,
e) správní obvody obcí s rozšířenou působností,
f) správní obvody obcí s pověřeným
Nahrávám...
Nahrávám...