dnes je 18.7.2024

Input:

312/2005 Sb., Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky

č. 312/2005 Sb., Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 13. července 2005,
kterým se mění nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky
Vláda nařizuje podle § 22 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 71/2000 Sb. a zákona č. 205/2002 Sb., (dále jen „zákon”) k provedení § 11a odst. 2, § 12 a 13 zákona:
Čl. I
Nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, se mění takto:
1. V § 1 odst. 1 písm. a) se slova „jsou stavebními nebo montážními činnostmi” nahrazují slovy „je stavební prací”.
2. V § 1 odst. 1 písm. c) se slova „činností stavební nebo montážní činnost” nahrazují slovy „prací stavební činnost včetně montážní činnosti”.
3. V § 1 odst. 1 písm. f) se slova „zákazníka. Jedná” nahrazují slovy „zákazníka; jedná”.
4. V § 1 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno g), které zní:
„g)  počáteční zkouškou typu úplný soubor zkoušek nebo jiných technických zjištění prováděných při posouzení shody vzorků výrobků reprezentativních pro typ výrobku podle českých technických norem, dalších technických norem nebo technických dokumentů mezinárodních, popřípadě zahraničních organizací nebo jiných technických dokumentů obsahujících podrobnější technické požadavky, určených k tomuto nařízení podle § 4a odst. 1 zákona (dále jen „určené normy”) nebo stavebního technického osvědčení.”.
5. V § 1 se na konci textu odstavce 2 doplňují slova „s výjimkou výrobků, u kterých všechny odpovídající základní požadavky podle tohoto nařízení jsou zahrnuty do základních požadavků při posuzování shody podle zvláštního právního předpisu1, včetně výrobků určených jako část těchto výrobků”.
Poznámka pod čarou č. 1 zní:


„1 Například nařízení vlády č. 27/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výtahy, ve znění nařízení vlády č. 127/2004 Sb.”.
6. V § 1 odst. 3 se za slovo „jinak” doplňuje odkaz na poznámku pod čarou č. 1a.
Poznámka pod čarou č. 1a zní:


„1a Nařízení vlády č. 190/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky označované CE, ve znění pozdějších předpisů.”.
7. V § 1 se doplňují odstavce 4 a 5, které znějí:
„(4)  Požadavky na systém řízení výroby jsou uvedeny v příloze č. 3 k tomuto nařízení.
(5)  Úkoly výrobce stanovené v tomto nařízení s výjimkou úkolů při provozování systému řízení výroby může plnit zplnomocněný zástupce [§ 2 písm. f) zákona].”.
8. § 2 zní:
㤠2
(1)  Výrobce nebo dovozce provádí nebo zajišťuje u stanovených výrobků posuzování shody jejich vlastností se základními požadavky (dále jen „posuzování shody”) z hlediska jejich vhodnosti k určenému použití, a to postupem posuzování shody stanoveným u jednotlivých výrobků v příloze č. 2 k tomuto nařízení. Na základě posuzování shody vydává výrobce nebo dovozce prohlášení o shodě podle § 13.
(2)  V případě, že výrobce nebo dovozce hodlá uvést na trh výrobek, přičemž
Nahrávám...
Nahrávám...