dnes je 2.12.2023

Input:

319/2014 Sb., Nařízení vlády o použití finančních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěrů na obnovu obydlí postiženého živelní pohromou a o změně některých nařízení vlády, ve znění účinném k 15.8.2018

č. 319/2014 Sb., Nařízení vlády o použití finančních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěrů na obnovu obydlí postiženého živelní pohromou a o změně některých nařízení vlády, ve znění účinném k 15.8.2018
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 24. listopadu 2014
o použití finančních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěrů na obnovu obydlí postiženého živelní pohromou a o změně některých nařízení vlády
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
136/2018 Sb.
(k 15.8.2018)
ruší část třetí
Vláda nařizuje podle § 9 zákona č. 211/2000 Sb., o Státním fondu rozvoje bydlení a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 61/2005 Sb.:
ČÁST PRVNÍ
POUŽITÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ FORMOU ÚVĚRŮ NA OBNOVU OBYDLÍ POSTIŽENÉHO ŽIVELNÍ POHROMOU
§ 1
Předmět úpravy
Toto nařízení upravuje podmínky použití finančních prostředků ze Státního fondu rozvoje bydlení (dále jen „Fond”) formou úvěrů poskytovaných právnickým a fyzickým osobám na obnovu obydlí postiženého živelní pohromou.
§ 2
Vymezení pojmů
Pro účely tohoto nařízení se rozumí
a) živelní pohromou
1. situace vzniklá v důsledku působení přírodních sil, pokud byl vyhlášen krizový stav podle krizového zákona1) , nebo 3. stupeň povodňové aktivity podle vodního zákona2) , nebo
2. situace vzniklá v souvislosti s výskytem alespoň jednoho z extrémních meteorologických jevů podle kritérií pro vydávání výstražných informací v Systému integrované výstražné služby, a to extrémně silný vítr, extrémně silná bouřka s přívalovými srážkami nebo extrémní srážky,
b) obydlím nemovitá věc, jejíž součástí je alespoň jeden byt3) ,
c) protipovodňovými opatřeními stavební a technická opatření povodňové ochrany obydlí,
d) obnovou
1. oprava obydlí nebo jeho částí, poškozených v souvislosti s živelní pohromou, za účelem uvedení obydlí do provozuschopného stavu, popřípadě s tím související realizace protipovodňových opatření,
2. výstavba obydlí fyzickou osobou jako náhrada za obydlí odstraněné v souvislosti s živelní pohromou,
3. pořízení obydlí koupí nebo dražbou fyzickou osobou jako náhrada za obydlí odstraněné v souvislosti s živelní pohromou.
§ 3
Podmínky pro poskytnutí úvěru
(1) Úvěr na opravu podle § 2 písm. d) bodu 1 lze poskytnout osobě, která je vlastníkem nebo spoluvlastníkem obydlí, a dále i společenství vlastníků jednotek, pokud v domě vzniklo. Úvěr na výstavbu či pořízení podle § 2 písm. d) bodů 2 a 3 lze poskytnout pouze fyzické osobě.
(2) Úvěr lze poskytnout, jsou-li splněny tyto podmínky:
a) žádost o úvěr je Fondu doručena do 2 let od data, kdy k poškození obydlí živelní pohromou došlo,
b) úvěr je po dobu splácení zajištěn zástavním právem či jiným způsobem.
(3) Pro poskytnutí úvěru na opravu podle § 2 písm. d) bodu 1 dále platí, že
a) obydlí je poškozeno živelní pohromou,
b) úvěr je poskytnut na opravu poškození způsobeného živelní pohromou, popřípadě i na realizaci protipovodňových opatření,
c) v poškozeném obydlí měla fyzická osoba v
Nahrávám...
Nahrávám...