dnes je 22.5.2024

Input:

329/2020 Sb., Vyhláška o seznamu položek popisu informačního systému veřejné správy, ve znění účinném k 1.7.2023

č. 334/2020 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
ZÁKON
ze dne 22. července 2020,
kterým se mění zákon č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o oběhu osiva a sadby
Čl. I
Zákon č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby), ve znění zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 178/2006 Sb., zákona č. 299/2007 Sb., zákona č. 96/2009 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 300/2009 Sb., zákona č. 331/2010 Sb., zákona č. 54/2012 Sb., zákona č. 279/2013 Sb., zákona č. 243/2016 Sb., zákona č. 183/2017 Sb. a zákona č. 295/2017 Sb., se mění takto:
1. V poznámce pod čarou č. 1 se věty „Směrnice Komise 74/268/EHS ze dne 2. května 1974, kterou se stanoví zvláštní požadavky pro výskyt Avena fatua v osivu pícnin a obilovin.”, „Směrnice Komise 75/502/EHS ze dne 25. července 1975, kterou se omezuje uvádění na trh osiva lipnice luční (Poa pratensis L.) na osivo, které bylo úředně certifikováno jako „základní osivo” nebo „certifikované osivo”.”, „Směrnice Komise 86/109/EHS ze dne 27. února 1986 o omezení uvádění osiva některých druhů pícnin, olejnin a přadných rostlin na trh na osiva úředně uznaná jako „základní osivo” nebo „certifikované osivo”.”, „Směrnice Komise 89/424/EHS ze dne 30. června 1989, kterou se mění směrnice 86/109/EHS o omezení uvádění osiva některých druhů pícnin, olejnin a přadných rostlin na trh na osiva úředně uznaná jako „základní osivo” nebo „certifikované osivo”.”, „Směrnice Komise 91/376/EHS ze dne 25. června 1991, kterou se mění směrnice 86/109/EHS o omezení uvádění osiva některých druhů pícnin, olejnin a přadných rostlin na trh na osiva úředně uznaná jako „základní osivo” nebo „certifikované osivo”.” a „Směrnice Rady 92/33/ES ze dne 28. dubna 1992 o uvádění sadby a rozmnožovacího materiálu zeleniny mimo osivo na trh.” zrušují a na konci poznámky pod čarou se na samostatném řádku doplňuje věta „Směrnice Rady 2008/72/ES ze dne 15. července 2008 o uvádění sadby a rozmnožovacího materiálu zeleniny mimo osivo na trh.”.
2. V § 2 odst. 1 písm. u) se slovo „rostlina” nahrazuje slovem „sadba” a slova „ , a u níž bylo úřední zkouškou ověřeno splnění těchto požadavků” se zrušují.
3. V § 2 odst. 1 písm. aa) se slova „odrůdy jediné rostliny,” nahrazují slovy „jedné rostliny dané odrůdy”.
4. V § 2 odst. 2 písm. b) se slova „pro uznávání a uvádění do oběhu” zrušují.
5. V § 2 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena y) a z), která znějí:
„y) mikrorozmnožováním množení rostlinného materiálu za účelem produkce velkého množství rostlin pomocí kultury in vitro z diferencovaných vrcholových meristémů,
z) meriklonem soubor jedinců vzniklých technikou
Nahrávám...
Nahrávám...