dnes je 22.5.2024

Input:

36/2007 Sb., Vyhláška o opatřeních pro tlumení aviární influenzy a o změně vyhlášky č. 299/2003 Sb., o opatřeních pro předcházení a zdolávání nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka, ve znění pozdějších předpisů, ve znění účinném k 1.2.2016

č. 36/2007 Sb., Vyhláška o opatřeních pro tlumení aviární influenzy a o změně vyhlášky č. 299/2003 Sb., o opatřeních pro předcházení a zdolávání nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka, ve znění pozdějších předpisů, ve znění účinném k 1.2.2016
[zrušeno č. 246/2022 Sb.]
VYHLÁŠKA
ze dne 20. února 2007
o opatřeních pro tlumení aviární influenzy a o změně vyhlášky č. 299/2003 Sb., o opatřeních pro předcházení a zdolávání nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka, ve znění pozdějších předpisů
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
13/2016 Sb.
(k 1.2.2016)
mění
Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 78 zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění zákona č. 131/2003 Sb., zákona č. 316/2004 Sb. a zákona č. 48/2006 Sb., (dále jen „zákon”) k provedení § 5 odst. 3 písm. a), § 10 odst. 3 písm. a), c), f) až h) a § 51a odst. 3 zákona:
ČÁST PRVNÍ
OPATŘENÍ PRO TLUMENÍAVIÁRNÍ INFLUENZY
HLAVA I
ÚVODNÍ USTANOVENÍ
§ 1
Předmět úpravy
Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) a v návaznosti na přímo použitelné předpisy Evropské unie2) (dále jen „předpisy Evropské unie”) stanoví
a) podrobnosti, způsob a lhůty ohlašování aviární influenzy,
b) opatření k zdolání a zabránění šíření (dále jen „tlumení”) aviární influenzy a veterinární požadavky na ochranu zvířat před touto nákazou,
c) způsob, rozsah a veterinární podmínky očkování drůbeže nebo jiného ptactva chovaného v zajetí proti aviární influenze a pravidla jeho provádění,
d) hlediska pro vypracování pohotovostních plánů pro případ výskytu aviární influenzy (dále jen „pohotovostní plán”),
e) požadavky na zaměření, organizaci a metody činnosti národní referenční laboratoře pro aviární influenzu.
§ 2
Vymezení pojmů
(1) Pro účely této vyhlášky se rozumí
a) aviární influenzou jakákoli z infekcí influenzy popsaných v bodě 1 přílohy č. 1 k této vyhlášce,
b) vysoce patogenní aviární influenzou (dále jen „HPAI”) jakákoli z infekcí influenzy popsaných v bodě 2 přílohy č. 1 k této vyhlášce,
c) nízkopatogenní aviární influenzou (dále jen „LPAI”) jakákoli z infekcí influenzy popsaných v bodě 3 přílohy č. 1 k této vyhlášce,
d) drůbeží všichni ptáci, kteří jsou chováni nebo drženi v zajetí pro produkci masa, konzumních vajec nebo jiných produktů, pro doplnění stavů lovného ptactva (dále jen „zazvěření”) nebo pro účely šlechtitelských programů produkce těchto druhů ptáků,
e) jiným ptactvem chovaným v zajetí veškeré ptactvo jiné než drůbež, které je chováno pro jiné účely než účely uvedené pod písmenem d), včetně ptactva chovaného za účelem přehlídek, výstav, závodů, soutěží, plemenného chovu nebo prodeje,
f) volně žijícím ptactvem ptactvo, které není chováno v žádném hospodářství ve smyslu odstavce 2,
g) úředně registrovanými vzácnými plemeny drůbeže nebo jiného ptactva chovaného v zajetí veškerá drůbež nebo jiné ptactvo chované v zajetí, které bylo zařazeno do Národního programu konzervace a využívání genetických zdrojů zvířat významných pro výživu a zemědělství3) a uvedeno v pohotovostním plánu
Nahrávám...
Nahrávám...