dnes je 13.6.2024

Input:

359/2020 Sb., Vyhláška o měření elektřiny, ve znění účinném k 1.7.2032

č. 359/2020 Sb., Vyhláška o měření elektřiny, ve znění účinném k 1.7.2032
VYHLÁŠKA
ze dne 13. srpna 2020
o měření elektřiny
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
375/2023 Sb.
(k 1.1.2024)
mění § 4, § 7, § 21, § 23 a přílohu č. 4
375/2023 Sb.
(k 1.7.2024)
mění § 5, § 8 a § 21
138/2024 Sb.
(k 31.5.2024)
vkládá § 12a
138/2024 Sb.
(k 1.7.2024)
mění; nové přechodné ustanovení
138/2024 Sb.
(k 1.1.2025)
mění § 4, § 6, § 8; vkládá přílohu č. 5
138/2024 Sb.
(k 1.7.2027)
mění § 6 odst. 3
138/2024 Sb.
(k 1.7.2032)
mění § 5 odst. 2 a 3 a ruší § 5 odst. 6
Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 98a odst. 1 písm. a) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění zákona č. 158/2009 Sb., zákona č. 211/2011 Sb., zákona č. 165/2012 Sb. a zákona č. 131/2015 Sb.:
§ 1
Předmět úpravy
Tato vyhláška zapracovává příslušný předpis Evropské unie1) , zároveň navazuje na přímo použitelný předpis Evropské unie2) a upravuje
a) druhy měřicích zařízení a typy průběhového měření při sdílení elektřiny,
b) umístění měřicích zařízení a způsoby a podmínky jejich instalace,
c) způsoby a typy měření,
d) podmínky odběru bez měřicího zařízení,
e) údaje z měření a rozsah a podmínky přístupu k údajům z měření,
f) předávání výsledků měření elektřiny a jejich uchovávání,
g) technické a další podmínky měření,
h) minimální funkční a technické požadavky na měřicí zařízení,
i) postup a podmínky instalace inteligentního měření podle přímo použitelného předpisu Evropské unie2) ,
j) požadavky na kybernetickou bezpečnost měřicích zařízení,
k) způsoby vyhodnocování a určení množství odebrané elektřiny v případě závady měřicího zařízení,
l) způsob stanovení náhrady a způsob určení výše náhrady za neoprávněně odebranou, neoprávněně distribuovanou nebo neoprávněně dodanou elektřinu, nelze-li zjistit skutečné množství neoprávněně odebrané, neoprávněně distribuované nebo neoprávněně dodané elektřiny,
m) termíny a rozsah předávání údajů operátorovi trhu potřebných pro plnění jeho povinností.
§ 2
Způsoby měření elektřiny
(1) Prostřednictvím jednotlivých druhů měřicích zařízení zajišťuje výrobce, provozovatel přenosové soustavy nebo provozovatel distribuční soustavy měření elektřiny, kterým je instalace, provozování, obsluha, kontrola a údržba měřicích zařízení včetně zařízení hromadného dálkového ovládání, odečítání, zpracovávání, přenos a uchovávání údajů měření.
(2) K měření elektřiny a vyhodnocení údajů (dále jen „měření”) se používá, v pořadí od nejvyššího typu k nejnižšímu typu, jednotarifové nebo vícetarifové měření typu A nebo typu B nebo typu C.
(3) Měření se člení na
a) přímé měření, kdy elektroměrem prochází veškerá měřená elektřina a nejsou použity měřicí transformátory, nebo
b) nepřímé měření, kdy je elektroměr použit v zapojení s měřicími transformátory proudu, kterými prochází veškerá měřená elektřina, a případně i s měřicími transformátory napětí; podle strany výkonového transformátoru, na kterou jsou měřicí transformátory připojeny, je měření rozděleno na primární (na straně vyššího napětí) nebo sekundární (na straně nižšího napětí) měření.
(4) Je-li odběrné místo, výrobna elektřiny nebo distribuční soustava připojena k distribuční soustavě více místy připojení na různých napěťových hladinách, měří se všechna místa připojení podle podmínek stanovených pro nejvyšší z napěťových hladin těchto míst připojení.
§ 3
Měření typu A
(1) Měřením typu A je průběhové měření s dálkovým denním přenosem údajů; průběžný záznam střední hodnoty činného a jalového výkonu za měřicí interval provádí
Nahrávám...
Nahrávám...