dnes je 18.7.2024

Input:

37/2021 Sb., Zákon o evidenci skutečných majitelů, ve znění účinném k 1.10.2022

č. 37/2021 Sb., Zákon o evidenci skutečných majitelů, ve znění účinném k 1.10.2022
ZÁKON
ze dne 19. ledna 2021
o evidenci skutečných majitelů
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
245/2022 Sb.
(k 1.10.2022)
mění, celkem 35 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
ÚVODNÍ USTANOVENÍ
§ 1
Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) a upravuje
a)  vedení evidence skutečných majitelů a
b)  některá práva a povinnosti vznikající v souvislosti se zjišťováním skutečného majitele a zápisem údajů o něm do evidence skutečných majitelů.
§ 2
Pro účely tohoto zákona se rozumí
a)  zahraničním svěřenským fondem svěřenský fond nebo jemu strukturou nebo funkcemi podobné zařízení řídící se právem jiného státu,
b)  právním uspořádáním svěřenský fond nebo zahraniční svěřenský fond,
c)  skutečným majitelem každá fyzická osoba, která v konečném důsledku vlastní nebo kontroluje právnickou osobu nebo právní uspořádání,
d)  strukturou vztahů vztahy, jejichž prostřednictvím jsou právnická osoba nebo právní uspořádání vlastněny nebo kontrolovány,
 
 
e)  řetězením vlastnictví nebo kontrola právnické osoby nebo právního uspořádání prostřednictvím na sebe postupně navázaných osob nebo právních uspořádání nebo na sebe postupně navazujících vztahů,
f)  větvením vlastnictví nebo kontrola právnické osoby nebo právního uspořádání prostřednictvím více jednotlivých řetězení,
g)  osobou ve vrcholném vedení každá fyzická osoba, která zajišťuje každodenní nebo pravidelné řízení výkonu činností právnické osoby, jako je obchodní vedení, a při tom je
1.  členem statutárního orgánu právnické osoby nebo osobou v obdobném postavení nebo zastupuje právnickou osobu v tomto orgánu, nebo
2.  přímo podřízena statutárnímu orgánu právnické osoby nebo jeho členovi,
h)  evidující osobou právnická osoba, která má skutečného majitele, nebo svěřenský správce nebo osoba v obdobném postavení u zahraničního svěřenského fondu (dále jen „svěřenský správce”) právního uspořádání,
i)  platnými údaji údaje o skutečném majiteli v evidenci skutečných majitelů, které nebyly vymazány bez náhrady nebo s nahrazením novými údaji,
j)  zápisem provedení
1.  prvního zápisu údajů o skutečném majiteli do evidence skutečných majitelů, nebo
2.  výmazu platných údajů bez náhrady nebo s nahrazením novými údaji,
k)  automatickým průpisem průpis údajů
Nahrávám...
Nahrávám...