dnes je 8.12.2023

Input:

390/2017 Sb., Nařízení vlády o použití peněžních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení na regeneraci veřejných prostranství na sídlištích, ve znění účinném k 1.7.2018

č. 390/2017 Sb., Nařízení vlády o použití peněžních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení na regeneraci veřejných prostranství na sídlištích, ve znění účinném k 1.7.2018
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 6. listopadu 2017
o použití peněžních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení na regeneraci veřejných prostranství na sídlištích
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
119/2018 Sb.
(k 1.7.2018)
mění § 3 odst. 2 a 3, § 4 odst. 9, § 5 odst. 3 a § 9 odst. 3
Vláda nařizuje podle § 9 zákona č. 211/2000 Sb., o Státním fondu rozvoje bydlení a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 61/2005 Sb.:
§ 1
Předmět úpravy
Toto nařízení upravuje podmínky poskytnutí prostředků ze Státního fondu rozvoje bydlení (dále jen „Fond”) formou dotace nebo úvěru na regeneraci veřejných prostranství na sídlištích.
§ 2
Vymezení pojmů
Pro účely tohoto nařízení se rozumí
a) sídlištěm ucelená část území obce zastavěná bytovými domy jako stavbami pro bydlení, ve kterých více než polovina podlahové plochy odpovídá požadavkům na trvalé bydlení a je k tomuto účelu určena, vystavěnými nepanelovými technologiemi v období let 1945 až 1990 nebo vystavěnými panelovými technologiemi do roku 2000, o celkovém počtu nejméně 100 bytů,
b) regenerací veřejného prostranství na sídlišti
1. výstavba nebo rekonstrukce dopravní infrastruktury, zejména oprava nebo výstavba místních komunikací, chodníků a cyklistických stezek, výstavba protihlukových stěn, výstavba odstavných a parkovacích stání,
2. výstavba nebo rekonstrukce technické infrastruktury, zejména opatření pro zachování nebo zvýšení celkového podílu nezpevněných ploch z důvodu ochrany mikroklimatu a zpomalení odtoku přívalových dešťových vod,
3. odstranění nadzemního vedení vysokého napětí a jeho nahrazení podzemním vedením,
4. oprava nebo doplnění veřejného osvětlení,
5. realizace místních protipovodňových opatření,
6. realizace opatření pro zvýšení bezpečnosti sídliště,
7. úprava veřejných prostranství, zejména oprava stávajících a zřizování nových dětských hřišť nebo odpočinkových ploch,
8. výstavba veřejných sportovních a rekreačních ploch s příslušným městským mobiliářem a navazující doprovodné úpravy ploch veřejné zeleně spojené s výsadbou stromů a zatravněním,
c) Projektem regenerace veřejného prostranství na sídlišti (dále jen „projekt”) projekt zpracovaný v souladu se zásadami uvedenými v příloze k tomuto nařízení,
d) etapou územně, finančně a časově rozlišená část projektu.
§ 3
Podmínky pro poskytnutí dotace
(1) Dotaci může Fond poskytnout obci, na jejímž území se nachází sídliště, pokud
a) pozemek, na kterém má být provedena regenerace, je ve vlastnictví obce,
b) obec má platný územní plán a povolení pro stavbu, na kterou žádá obec dotaci, podle stavebního zákona, pokud je vyžadováno,
c) obec má projekt, který je v souladu s platnou územně plánovací dokumentací a byl včetně každé jeho změny schválen zastupitelstvem obce, a
d) obec nemá ke dni podání žádosti o dotaci dluhy po době splatnosti ve vztahu ke státnímu rozpočtu nebo státním fondům.
(2) Fond může poskytnout
Nahrávám...
Nahrávám...