dnes je 22.5.2024

Input:

393/2006 Sb., Vyhláška o zdravotní způsobilosti, ve znění účinném k 5.12.2008

č. 393/2006 Sb., Vyhláška o zdravotní způsobilosti, ve znění účinném k 5.12.2008
[zrušeno č. 226/2019 Sb.]
VYHLÁŠKA
ze dne 26. července 2006
o zdravotní způsobilosti
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
407/2008 Sb.
(k 5.12.2008)
mění § 2, § 3, § 4, § 5, § 6 a přílohy
Ministerstvo vnitra v dohodě s Ministerstvem financí, Ministerstvem spravedlnosti, Bezpečnostní informační službou, Úřadem pro zahraniční styky a informace a Ministerstvem zdravotnictví stanoví podle § 15 odst. 6 a § 79 odst. 6 zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů:
§ 1
Druhy lékařských prohlídek
(1) Druhy lékařských prohlídek jsou:
a) vstupní prohlídka,
b) periodická prohlídka,
c) mimořádná prohlídka,
d) výstupní prohlídka.
(2) Při lékařské prohlídce podle odstavce 1 se zjišťuje zdravotní stav občana, který má být přijat do služebního poměru, nebo příslušníka. Součástí lékařské prohlídky je zjišťování anamnestických dat. Na základě zhodnocení zjištěného zdravotního stavu, posouzení výpisu ze zdravotnické dokumentace registrujícího lékaře, výsledku lékařské prohlídky a dalších potřebných vyšetření posuzované osoby a nároků kladených na činnost odpovídající výkonu služby na služebním místě, na které je nebo má být občan nebo příslušník ustanoven, se posuzuje jeho zdravotní způsobilost. Za zdravotně způsobilou nelze uznat osobu, jejíž zdravotní stav nesplňuje podmínky stanovené v příloze č. 1.
§ 2
Vstupní prohlídka
(1) Vstupní prohlídka se provádí
a) u občana před přijetím do služebního poměru,
b) u příslušníka před ustanovením na služební místo, pro které je stanoven jiný zvláštní požadavek na zdravotní způsobilost,
c) u příslušníka, u něhož má dojít k rozšíření činnosti nad rámec posouzení zdravotního stavu.
(2) Při vstupní prohlídce se postupuje podle § 1 odst. 2 s tím, že
a) jde-li o vstupní prohlídku podle odstavce 1 písm. a), provede se komplexní fyzikální vyšetření občana, popřípadě další odborná vyšetření, jejichž rozsah je uveden v příloze č. 2, pokud jiným právním předpisem nebo rozhodnutím orgánu ochrany veřejného zdraví není stanoveno jinak; podle zjištěného zdravotního stavu občana lze provést další odborná vyšetření, jejichž rozsah stanoví lékař zařízení závodní preventivní péče,
b) jde-li o vstupní prohlídku podle odstavce 1 písm. b) nebo c), provede se komplexní fyzikální vyšetření příslušníka, popřípadě další odborná vyšetření, jejichž rozsah stanoví lékař zařízení závodní preventivní péče podle zjištěného zdravotního stavu příslušníka, pokud jiným právním předpisem nebo rozhodnutím orgánu ochrany veřejného zdraví není stanoveno jinak.
(3) Při vstupní prohlídce při změně služebního zařazení se použijí výsledky zjištěné při výstupní prohlídce podle § 5 odst. 2 písm. b).
§ 3
Periodická prohlídka
Periodická prohlídka se provádí jednou za 2 roky ode dne provedení vstupní nebo poslední periodické prohlídky v rozsahu komplexního fyzikálního vyšetření, elektrokardiografického vyšetření a dalších odborných vyšetření, jejichž rozsah stanoví lékař zařízení závodní preventivní péče podle zjištěného zdravotního stavu příslušníka a nároků vyplývajících ze služebního místa, pokud jiným právním předpisem nebo rozhodnutím orgánu ochrany veřejného zdraví není stanoveno jinak.
§ 4
Mimořádná prohlídka
Nahrávám...
Nahrávám...