dnes je 22.5.2024

Input:

402/2017 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 233/2009 Sb., o žádostech, schvalování osob a způsobu prokazování odborné způsobilosti, důvěryhodnosti a zkušenosti osob, ve znění pozdějších předpisů

č. 402/2017 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 233/2009 Sb., o žádostech, schvalování osob a způsobu prokazování odborné způsobilosti, důvěryhodnosti a zkušenosti osob, ve znění pozdějších předpisů
[zrušeno č. 355/2020 Sb.]
VYHLÁŠKA
ze dne 23. listopadu 2017,
kterou se mění vyhláška č. 233/2009 Sb., o žádostech, schvalování osob a způsobu prokazování odborné způsobilosti, důvěryhodnosti a zkušenosti osob, ve znění pozdějších předpisů
Česká národní banka stanoví podle § 199 odst. 2 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění zákona č. 204/2017 Sb., a podle § 65 odst. 1 zákona č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření, ve znění pozdějších předpisů:
Čl. I
Vyhláška č. 233/2009 Sb., o žádostech, schvalování osob a způsobu prokazování odborné způsobilosti, důvěryhodnosti a zkušenosti osob, ve znění vyhlášky č. 192/2011 Sb., vyhlášky č. 58/2012 Sb., vyhlášky č. 372/2012 Sb., vyhlášky č. 248/2013 Sb., vyhlášky č. 171/2014 Sb. a vyhlášky č. 158/2016 Sb., se mění takto:
1. V § 1 odst. 1 se písmeno c) zrušuje.
Dosavadní písmena d) až p) se označují jako písmena c) až o).
2. V § 1 odst. 1 písm. e) se slova „obchodníkem s cennými papíry, organizátorem regulovaného trhu, ústřední protistranou,” zrušují.
3. V § 1 odst. 1 písmeno f) zní:
„f) povolení k přeměně penzijní společnosti,”.
4. V § 1 odst. 1 písm. g) se slova „a jeho činnosti” nahrazují slovy „k distribuci doplňkového penzijního spoření”.
5. V § 1 odst. 1 písm. h) se slova „likvidátorů a nucených správců,” zrušují.
6. V § 2 písm. j) se bod 1 zrušuje.
Dosavadní body 2 až 5 se označují jako body 1 až 4.
7. V § 3 se odstavec 2 zrušuje.
Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce 2 a 3.
8. V § 3 odst. 3 se slova „1 až 3” nahrazují slovy „1 a 2”.
9. V § 4 odst. 2 písm. a) se text „§ 3 odst. 2 a 3” nahrazuje textem „§ 3 odst. 2”.
10. V části druhé se hlava III včetně nadpisu a poznámek pod čarou 8 až 14 zrušuje.
11. V § 15 v textu pod nadpisem se slova „§ 10 odst. 4, § 43 odst. 4, § 155a odst. 2 zákona o podnikání na kapitálovém trhu a” zrušují.
12. V § 18 v textu pod nadpisem se slova „ , § 47 odst. 1 zákona o podnikání na kapitálovém trhu” zrušují.
13. V § 18 odst. 1 se slova „organizátorem regulovaného trhu, ústřední protistranou,” zrušují.
14. § 19 se včetně nadpisu zrušuje.
15. § 21 včetně nadpisu zní:
㤠21
Povolení k přeměně penzijní společnosti
(K § 65 odst. 1 zákona o doplňkovém penzijním spoření)
(1) Žádost o povolení fúze penzijních společností se podává na tiskopisu, jehož vzor je uveden v příloze č. 8 k této vyhlášce.
(2) Přílohami k žádosti podle odstavce 1 jsou
a) seznam zúčastněných společností,
b) za nástupnickou společnost obchodní firma, identifikační číslo osoby a adresa sídla, výše základního kapitálu, výše splacení základního kapitálu s uvedením počtu, výše a předmětu jednotlivých vkladů, jimiž byl základní kapitál upsán nebo splacen, a dále uvedení počtu, jmenovité hodnoty, formy a podoby akcií nástupnické společnosti,
c) seznam vedoucích osob nástupnické společnosti s uvedením jejich funkce,
Nahrávám...
Nahrávám...