dnes je 13.6.2024

Input:

396/2001 Sb., Nařízení vlády o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení na opravy a modernizaci bytů, ve znění účinném k 1.1.2015

č. 396/2001 Sb., Nařízení vlády o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení na opravy a modernizaci bytů, ve znění účinném k 1.1.2015
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 15. října 2001
o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení na opravy a modernizace bytů
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
397/2002 Sb.
(k 28.8.2002)
v § 3 doplňuje odst. 4, v § 4 mění odst. 2
59/2004 Sb.
(k 13.2.2004)
mění § 1, 2 a 3, vkládá §§ 4a až 4d
145/2006 Sb.
(k 14.4.2006)
mění § 4a a § 4b, nové přechodné ustanovení
98/2007 Sb.
(k 9.5.2007)
mění § 2
322/2009 Sb.
(k 21.9.2009)
mění § 3 odst. 4; nové přechodné ustanovení
319/2014 Sb.
(k 1.1.2015)
mění § 1, § 3, § 4; ruší § 4a až 4d; nová přechodná ustanovení
Vláda nařizuje podle § 9 zákona č. 211/2000 Sb., o Státním fondu rozvoje bydlení a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů, k provedení § 3 odst. 1 písm. a) tohoto zákona:
§ 1
Předmět úpravy
Toto nařízení upravuje podmínky poskytování úvěrů obcím z prostředků Státního fondu rozvoje bydlení (dále jen „Fond”) ke krytí části nákladů spojených s opravami a modernizacemi bytů.
§ 2
Podmínky poskytnutí úvěru
(1) Úvěr z Fondu lze poskytnout obci, jestliže obec
a) má zřízen peněžní fond,1) jehož prostředky jsou vedeny na zvláštním účtu v bance a jsou určeny na opravy nebo modernizace bytů, (dále jen „úvěrový fond”),
b) do úvěrového fondu převádí prostředky z úvěru poskytnutého Fondem a vlastní prostředky určené na opravy nebo modernizace bytů,
c) vydá pravidla pro použití prostředků úvěrového fondu obsahující alespoň skutečnosti uvedené v § 3,
d) nemá žádné splatné závazky ve vztahu ke státnímu rozpočtu, státním fondům, zdravotní pojišťovně nebo k České správě sociálního zabezpečení.
(2) Úvěr lze obci poskytnout na základě písemné žádosti podané Fondu. K žádosti obec přikládá
a) pravidla obsahující podmínky použití prostředků úvěrového fondu podle odstavce 1 písm. c),
b) název účtu u banky, na kterém budou soustředěny prostředky úvěrového fondu,
c) prohlášení obce, že ke dni podání žádosti o úvěr nemá závazky podle odstavce 1 písm. d).
§ 3
Pravidla pro použití prostředků úvěrového fondu
(1) Prostředky úvěrového fondu lze použít
a) k úhradě nákladů spojených s opravami nebo modernizacemi bytů, včetně nákladů spojených s vedením úvěrového účtu u banky,
b) ke splácení úvěru podle § 4.
(2) Na účely uvedené v odstavci 1 písm. a) může obec použít prostředky úvěrového fondu pouze za předpokladu, že
a) na opravy nebo modernizace bytů použije nejméně 50 % finančních prostředků z jiných zdrojů než z úvěru poskytnutého Fondem,
b) do úvěrového fondu bude pravidelně, minimálně v ročních intervalech, převádět prostředky nejméně ve výši částky, která odpovídá podílu vyčerpaných prostředků v daném roce k počtu let zbývajících do splatnosti úvěru poskytnutého Fondem, zvýšené o 3 % ročně,
c) minimálně 20 % z prostředků úvěrového fondu bude použito na opravy nebo modernizace bytů jiných fyzických nebo právnických osob; tento limit nemusí být dodržen jen v případě, že jiné fyzické nebo právnické osoby byly způsobem v místě obvyklým seznámeny s možností poskytnutí prostředků z úvěrového fondu a neprojevily o ně zájem.
(3) Pravidla pro použití prostředků úvěrového fondu dále stanoví, že dojde-li k převodu nebo přechodu vlastnictví bytů, na jejichž opravy nebo modernizace byly prostředky z úvěrového fondu poskytnuty, na jinou fyzickou nebo právnickou osobu, prostředky se ponechají tomuto novému
Nahrávám...
Nahrávám...