dnes je 18.7.2024

Input:

428/2005 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, ve znění účinném k 1.9.2007

č. 428/2005 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, ve znění účinném k 1.9.2007
ZÁKON
ze dne 23. září 2005,
kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
170/2007 Sb.
(k 1.9.2007)
mění článek V bod 1
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o pobytu cizinců na území České republiky
Čl. I
Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 140/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 217/2002 Sb., zákona č. 222/2003 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 539/2004 Sb. a zákona č. 559/2004 Sb., se mění takto:
1. V § 5 písm. a) bod 4 včetně poznámky pod čarou č. 5 zní:
„4.  doklad o uzavření cestovního zdravotního pojištění, které uhradí náklady léčení v souvislosti s úrazem nebo náhlým onemocněním na území, včetně nákladů spojených s převozem nemocného do státu, jehož cestovní doklad vlastní, popřípadě do jiného státu, ve kterém má povolen pobyt, a to do výše minimálně 30 000 EUR (dále jen „doklad o cestovním zdravotním pojištění”) po dobu pobytu na území; doklad o cestovním zdravotním pojištění je cizinec povinen předložit i v případě, kdy pojištění podle zvláštního právního předpisu5nebude zajištěno ke dni vstupu cizince na území,


5 Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.”.
2. V § 6 se na konci textu odstavce 1 doplňují slova „nebo je na území předáván podle mezinárodní smlouvy nebo právního předpisu Evropských společenství”.
3. V § 6 odst. 7 se za slovo „předloží” vkládají slova „vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem převzetí povolení k dlouhodobému pobytu za účelem společného soužití rodiny nebo”.
4. V § 6 se doplňuje odstavec 9, který zní:
„(9)  Povinnost předložit doklad o cestovním zdravotním pojištění se na cizince nevztahuje, pokud je zdravotně pojištěn podle zvláštního právního předpisu5, pokud jsou náklady zdravotní péče hrazeny na základě mezinárodní smlouvy nebo pokud cizinec prokáže, že je zdravotní péče hrazena jiným způsobem. Předložení dokladu o cestovním zdravotním pojištění se nevyžaduje od cizince, který si nemohl z objektivních důvodů zajistit takové pojištění na území státu svého pobytu, nebo od cizince podle § 42b odst. 2; v takovém případě je cizinec povinen pojištění sjednat bez zbytečného odkladu za pobytu na území, nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne vstupu na území. Předložení dokladu o cestovním zdravotním pojištění se dále nevyžaduje, pokud zastupitelský úřad od jeho vyžádání při udělení diplomatického nebo zvláštního víza upustil nebo vstupuje-li cizinec na území v zájmu České republiky.”.
5. V § 9 odst. 1 písm. a) se číslo „4” nahrazuje číslem „3”.
6. V § 9 odst. 1 se na konci textu písmene k) doplňují slova „ ; to neplatí, jde-li o občana
Nahrávám...
Nahrávám...