dnes je 13.6.2024

Input:

468/2012 Sb., Nařízení vlády o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěrů poskytnutých právnickým a fyzickým osobám na opravy a modernizace domů, ve znění účinném k 8.8.2014

č. 468/2012 Sb., Nařízení vlády o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěrů poskytnutých právnickým a fyzickým osobám na opravy a modernizace domů, ve znění účinném k 8.8.2014
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 5. prosince 2012
o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěrů poskytnutých právnickým a fyzickým osobám na opravy a modernizace domů
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
269/2013 Sb.
(k 2.9.2013)
mění § 8
144/2014 Sb.
(k 8.8.2014)
mění, celkem 19 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
Vláda nařizuje podle § 9 zákona č. 211/2000 Sb., o Státním fondu rozvoje bydlení a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 61/2005 Sb.:
§ 1
Předmět úpravy
Toto nařízení upravuje podmínky použití finančních prostředků ze Státního fondu rozvoje bydlení (dále jen „Fond”) formou úvěrů poskytnutých právnickým a fyzickým osobám na opravy a modernizace domů.
§ 2
Vymezení pojmů
Pro účely tohoto nařízení se rozumí
a) domem budova s nejméně čtyřmi samostatnými byty1) , ve které více než polovina podlahové plochy odpovídá požadavkům na trvalé bydlení a je k tomuto účelu určena, postavená na území České republiky,
b) opravou nebo modernizací domu činnost uvedená v příloze k tomuto nařízení.
§ 3
Podmínky pro poskytnutí úvěru
(1) Úvěr lze poskytnout fyzické nebo právnické osobě, která je vlastníkem nebo spoluvlastníkem domu, nebo bytu1) v domě.
(2) V domě, ve kterém vzniká společenství vlastníků jednotek , lze úvěr poskytnout i této právnické osobě.
(3) Úvěr lze poskytnout, jsou-li splněny tyto podmínky:
a) předmětem opravy nebo modernizace domu musí být opravy a modernizace uvedené v části A přílohy k tomuto nařízení, ledaže stav domu některou opravu nebo modernizaci uvedenou v části A přílohy č. 1 k tomuto nařízení pod jednotlivými položkami prokazatelně nevyžaduje,
b) písemná žádost o úvěr podle § 4 je podána před zahájením opravy nebo modernizace domu,
c) v případě úvěru, na který se vztahují podmínky stanovené rozhodnutím Evropské komise vydaným podle přímo použitelného předpisu Evropské unie v oblasti oznamování veřejných podpor6) (dále jen „podmínky notifikovaného režimu”), nebyly práce zahájeny7) dříve, než Fond písemně potvrdí, že projekt v zásadě vyhovuje podmínkám notifikovaného režimu,
d) dodavatelem opravy nebo modernizace domu jsou fyzické nebo právnické osoby, které mají systém řízení jakosti zaveden a certifikován způsobem odpovídajícím příslušné české technické normě2) ,
e) opravy nebo modernizace domu jsou stavebním úřadem povoleny nebo jsou stavebnímu úřadu řádně ohlášeny, pokud stavebnímu povolení nebo ohlášení podléhají, anebo se jedná o udržovací práce nařízené podle stavebního zákona,
f) úvěr je dostatečně zajištěn.
(4)  Na tentýž druh opravy nebo modernizace stejných stavebních prvků domu může být úvěr poskytnut pouze jednou; to neplatí, pokud stavební prvky domu, které byly předmětem předchozí opravy nebo modernizace, již nesplňují současné požadavky stanovené právními předpisy nebo technickými normami.
(5)  Úvěr podle tohoto nařízení se neposkytne na
Nahrávám...
Nahrávám...