dnes je 13.6.2024

Input:

481/2012 Sb., Nařízení vlády o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních, ve znění účinném k 1.2.2024

č. 481/2012 Sb., Nařízení vlády o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních, ve znění účinném k 1.2.2024
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 20. prosince 2012
o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
391/2016 Sb.
(k 31.12.2016)
mění § 4 odst. 6, § 8 odst. 1 písm. e) a f) a přílohy č. 2 a 3
391/2016 Sb.
(k 6.11.2017)
mění přílohu č. 3
391/2016 Sb.
(k 22.7.2019)
mění § 4 a přílohu č. 1
101/2018 Sb.
(k 6.7.2018)
mění přílohu č. 2
101/2018 Sb.
(k 21.11.2018)
mění v příloze č. 2 pol. 39
101/2018 Sb.
(k 12.6.2019)
mění § 2, § 3, § 4 a ruší § 15
146/2019 Sb.
(k 1.7.2019)
mění přílohy č. 2 a 3
146/2019 Sb.
(k 22.7.2019)
mění přílohu č. 2
146/2019 Sb.
(k 1.3.2020)
mění přílohu č. 2
121/2020 Sb.
(k 1.5.2020)
mění § 1 a přílohu č. 2
344/2020 Sb.
(k 1.4.2021)
mění přílohu č. 3
344/2020 Sb.
(k 1.9.2020)
mění přílohu č. 3
344/2020 Sb.
(k 1.4.2021)
mění přílohu č. 2 a 3
334/2021 Sb.
(k 1.11.2021)
mění přílohu č. 2
334/2021 Sb.
(k 1.7.2022)
mění přílohu č. 3
120/2022 Sb.
(k 21.5.2022)
mění přílohu č. 3
120/2022 Sb.
(k 1.10.2022)
mění přílohu č. 2
45/2023 Sb.
(k 1.3.2023)
mění přílohu č. 3
241/2023 Sb.
(k 1.9.2023)
mění přílohu č. 2
10/2024 Sb.
(k 1.2.2024)
mění přílohu č. 3
Vláda nařizuje podle § 22 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 205/2002 Sb. a zákona č. 34/2011 Sb., (dále jen „zákon”) k provedení § 2 písm. d), § 12 a 13 zákona:
§ 1
Toto nařízení zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) a upravuje omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních a další podmínky pro uvádění elektrozařízení na trh.
§ 2
(1) Stanovenými výrobky podle tohoto nařízení jsou ve smyslu § 12 odst. 1 písm. a) zákona elektrozařízení. Pro účely tohoto nařízení se elektrozařízením rozumí zařízení, které vyžaduje k plnění alespoň jedné ze zamýšlených funkcí elektrickou energii nebo elektromagnetické pole, a zařízení k výrobě, přenosu a měření této energie a pole, které je určeno pro použití se střídavým napětím nepřesahujícím 1 000 V a stejnosměrným napětím nepřesahujícím 1 500 V.
(2) Toto nařízení se vztahuje na elektrozařízení, která se člení do následujících kategorií
a) velké a malé spotřebiče pro domácnost,
b) zařízení informačních technologií a telekomunikační zařízení,
c) spotřební elektronika,
d) osvětlovací zařízení,
e) elektrické a elektronické nástroje,
f) hračky, vybavení pro volný čas a sporty,
g) zdravotnické prostředky,
h) monitorovací a řídicí přístroje včetně průmyslových monitorovacích a řídicích přístrojů,
i) výdejní automaty a
j) jiná elektrozařízení, která nespadají do žádné z uvedených kategorií v písmenech a) až i).
(3) Toto nařízení se nevztahuje na
a) zařízení nezbytná pro ochranu podstatných bezpečnostních zájmů státu, včetně zbraní, střeliva a válečného materiálu určených výlučně k vojenským účelům,
b) zařízení určená pro vyslání do vesmíru,
c) zařízení specificky navržená a určená jako součást jiného zařízení, na které se toto nařízení nevztahuje, pokud mohou fungovat pouze jako součást daného zařízení a mohou být nahrazena pouze stejnými specificky navrženými zařízeními,
d) velké stacionární průmyslové soustrojí,
e) velké pevné instalace,
f) dopravní prostředky pro přepravu osob nebo zboží, kromě elektrických dvoustopých vozidel, pro která nebylo uděleno schválení typu,
g) nesilniční pojízdné stroje určené výlučně k profesionálnímu použití,
h) aktivní implantabilní zdravotnické prostředky2) ,
i) fotovoltaické panely určené k použití v systému, který je navržen, sestaven a odborně instalován za účelem trvalého používání v určeném místě k výrobě energie ze slunečního světla pro veřejná, obchodní, průmyslová a obytná zařízení,
j) zařízení specificky navržená výhradně pro účely výzkumu a vývoje, která jsou k dispozici pouze mezi podniky, a
k) píšťalové varhany.
§ 3
Základní pojmy
Pro účely tohoto nařízení se rozumí
a) velkým stacionárním průmyslovým soustrojím sestava velkých rozměrů složená ze strojů, zařízení nebo součástí, které fungují společně k určitému
Nahrávám...
Nahrávám...