dnes je 2.12.2023

Input:

496/2020 Sb., Nařízení vlády o podmínkách použití peněžních prostředků Státního fondu podpory investic formou podpory poskytované na revitalizaci území se starou stavební zátěží (brownfieldů) pro jiné než hospodářské využití

č. 496/2020 Sb., Nařízení vlády o podmínkách použití peněžních prostředků Státního fondu podpory investic formou podpory poskytované na revitalizaci území se starou stavební zátěží (brownfieldů) pro jiné než hospodářské využití
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 23. listopadu 2020
o podmínkách použití peněžních prostředků Státního fondu podpory investic formou podpory poskytované na revitalizaci území se starou stavební zátěží (brownfieldů) pro jiné než hospodářské využití
Vláda nařizuje k provedení zákona č. 211/2000 Sb., o Státním fondu podpory investic, ve znění zákona č. 391/2002 Sb., zákona č. 482/2004 Sb., zákona č. 61/2005 Sb., zákona č. 179/2005 Sb., zákona č. 71/2010 Sb., zákona č. 239/2012 Sb., zákona č. 276/2012 Sb., zákona č. 111/2018 Sb., zákona č. 307/2018 Sb. a zákona č. 113/2020 Sb.:
§ 1
Předmět úpravy
Toto nařízení upravuje podmínky použití peněžních prostředků Státního fondu podpory investic (dále jen „Fond”) formou podpory poskytované na revitalizaci území se starou stavební zátěží (brownfieldů) určeného převážně pro jiné než hospodářské využití.
§ 2
Vymezení pojmů
(1) Pro účely tohoto nařízení se rozumí
a) stavbou stavba podle stavebního zákona,
b) zařízením zařízení podle stavebního zákona, není-li dále stanoveno jinak,
c) zastavěnou plochou zastavěná plocha podle stavebního zákona, při jejímž výpočtu se však nepřihlíží k podzemní stavbě,
d) žádostí žádost o poskytnutí podpory podle tohoto nařízení,
e) územím se starou stavební zátěží (brownfieldem) území sestávající z pozemku nebo pozemků a nemovitých staveb na nich se nacházejících, pokud
1. součet zastavěné plochy území dosahuje výměry alespoň 300 m2 nebo podíl zastavěné plochy území dosahuje nejméně 20 % celkové výměry území a
2. stavby, které jsou součástí území, s výjimkou pozemní komunikace, dráhy, vodní cesty, oplocení, opěrné zdi a inženýrské sítě, nejsou způsobilé sloužit svému původnímu účelu a ke dni podání žádosti nejsou využívány,
f) občanským vybavením veřejně přístupný park a dále stavba, zařízení nebo pozemek, které jsou určené pro
1. vzdělávání, výchovu nebo sport,
2. kulturu,
3. společenské účely,
4. sociální služby nebo péči o rodinu,
5. potřeby složky integrovaného záchranného systému nebo ochranu obyvatelstva, nebo
6. plnění úkolů v rámci veřejné správy,
g) revitalizací úprava území se starou stavební zátěží, na kterou je žádána podpora, zahrnující vždy činnost podle § 3 odst. 1 písm. a) a popřípadě také činnosti podle § 3 odst. 1 písm. b) až g), kterou vznikne občanské vybavení,
h) povolením revitalizace rozhodnutí nebo jiný úkon stavebního úřadu, veřejnoprávní smlouva nebo oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora, které jsou pro účel podpory vyžadovány podle stavebního zákona,
i) podporou úvěr, dotace, nebo kombinace úvěru a dotace podle tohoto nařízení,
j) revitalizovaným územím území sestávající z pozemků bývalého území se starou stavební zátěží, které bylo revitalizováno za využití podpory, a staveb a zařízení na nich se nacházejících, s výjimkou podzemních
Nahrávám...
Nahrávám...