dnes je 22.5.2024

Input:

531/2002 Sb., Vyhláška, kterou se stanoví zásady a termíny finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, platné do 30.11.2004

č. 531/2002 Sb., Vyhláška, kterou se stanoví zásady a termíny finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, platné do 30.11.2004
[zrušeno č. 551/2004 Sb.]
VYHLÁŠKA
ze dne 10. prosince 2002,
kterou se stanoví zásady a termíny finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem
Ministerstvo financí stanoví podle § 75 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla):
§ 1
(1) Tato vyhláška upravuje zásady a termíny pro finanční vypořádání vztahů se státním rozpočtem
a) příspěvkových organizací,
b) ostatních právnických a fyzických osob, kterým byly ze státního rozpočtu nebo ze státních finančních aktiv poskytnuty dotace na stanovený účel (dále jen „příjemci dotací”).
(2) Účastníci programu, správci programu a Ministerstvo financí (dále jen „ministerstvo”) podílející se na stanovení a čerpání výdajů státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku postupují při jejich finančním vypořádání podle zvláštního právního předpisu.1)
(3) Finanční vypořádání vztahů se státním rozpočtem subjektů uvedených v odstavci 1 se provede za období celého příslušného rozpočtového roku nejpozději k 31. prosinci.
§ 2
Státní příspěvkové organizace do 15. února roku následujícího po roce, za nějž se provádí finanční vypořádání, (dále jen „následující rozpočtový rok”) předloží zřizovateli údaje o finančním vypořádání odvodů, příspěvků na provoz a dotací na investice týkající se rozpočtového roku, za nějž se provádí finanční vypořádání, (dále jen „předchozí rozpočtový rok”) na tiskopisech, jejichž vzor je uveden v příloze č. 2. Současně převedou na jeho běžný účet cizích prostředků (dále jen „depozitní účet”) případný odvod a případné vratky příspěvku na provoz a dotace na investice.
§ 3
(1) Zřizovatel příspěvkové organizace po obdržení údajů podle § 2 do 1. března následujícího rozpočtového roku potvrdí výši případného odvodu a případné vratky příspěvku na provoz a dotace na investice převedených na jeho depozitní účet.
(2) Zřizovatel příspěvkové organizace do 15. března následujícího rozpočtového roku
a) převede ze svého depozitního účtu na Vypořádací účet ČR kapitoly Všeobecná pokladní správa Ministerstva financí číslo 772-14529001/0710 (dále jen „vypořádací účet”) celkovou výši prostředků poukázanou jednotlivými příspěvkovými organizacemi podle § 2,
b) zašle ministerstvu rozpis jednotlivých částek, ze kterých se skládá celkový převod provedený podle písmene a),
c) vypracuje z předložených údajů podle § 2 souhrn za všechny příspěvkové organizace. K souhrnu připojí zdůvodnění navrhovaných výsledků (dále jen „komentář”). Souhrn včetně komentáře podepsaný vedoucím organizační složky státu předloží ministerstvu ve dvou vyhotoveních.
§ 4
(1) Příspěvkové organizace, kterým byla poskytnuta účelová podpora výzkumu a vývoje, předloží do 15. února následujícího rozpočtového roku poskytovateli účelové podpory výzkumu a vývoje podle zvláštního zákona2) jinému, než je jejich zřizovatel, (dále jen „poskytovatel účelové podpory výzkumu a vývoje”) údaje o finančním vypořádání dotací týkající se předchozího rozpočtového roku na
Nahrávám...
Nahrávám...