dnes je 22.5.2024

Input:

587/2006 Sb., Nařízení vlády, kterým se stanoví podrobnější úprava vzájemného převodu důchodových práv ve vztahu k důchodovému systému Evropských společenství

č. 587/2006 Sb., Nařízení vlády, kterým se stanoví podrobnější úprava vzájemného převodu důchodových práv ve vztahu k důchodovému systému Evropských společenství
[zrušeno č. 141/2013 Sb.]
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 12. prosince 2006,
kterým se stanoví podrobnější úprava vzájemného převodu důchodových práv ve vztahu k důchodovému systému Evropských společenství
Vláda nařizuje podle § 105a odst. 4 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění zákona č. 189/2006 Sb.:
§ 1
Předmět úpravy
Toto nařízení upravuje v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropských společenství1) výpočet finanční částky stanovené jako převáděné důchodové právo získané v České republice do důchodového systému Evropských společenství a převod důchodových práv získaných v důchodovém systému Evropských společenství do českého důchodového pojištění.
§ 2
Výpočet finanční částky stanovené jako převáděné důchodové právo získané v České republice
(1) Finanční částka stanovená jako převáděné důchodové právo získané v České republice se vypočte jako součin jednotkové hodnoty odloženého důchodu a úhrnu předpokládané procentní výměry starobního důchodu a poměrné části základní výměry starobního důchodu.
(2) Předpokládaná procentní výměra starobního důchodu se vypočte postupem podle § 34 odst. 1 zákona o důchodovém pojištění s tím, že doba pojištění i výpočtový základ se zjišťují k rozhodnému dni; za rozhodný den se považuje den uplatnění žádosti o převod důchodového práva u příslušné instituce Evropských společenství nebo den, kterým podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství1) vznikne právo o převod důchodového práva požádat, pokud žádost byla uplatněna před tímto dnem. Pro účely stanovení osobního vyměřovacího základu se přitom za vyloučenou dobu považuje doba účasti v důchodovém systému Evropských společenství. Předpokládaná procentní výměra starobního důchodu se zaokrouhluje na celé koruny nahoru.
(3) Poměrná část základní výměry starobního důchodu se vypočte tak, že základní výměra starobního důchodu platná k rozhodnému dni se vynásobí podílem délky doby pojištění získané v českém důchodovém pojištění k rozhodnému dni a úhrnu doby pojištění získané v českém důchodovém pojištění k rozhodnému dni a doby od rozhodného dne do dne dosažení důchodového věku žadatele o převod důchodových práv (dále jen „žadatel”) podle předpisů platných k rozhodnému dni. Poměrná část základní výměry se zaokrouhluje na celé koruny nahoru.
(4) Jednotková hodnota odloženého důchodu se stanoví podle věku, kterého žadatel k rozhodnému dni dosáhl v celých rocích, úmrtnostních tabulek platných k rozhodnému dni a 70 % hodnoty maximální technické úrokové míry stanovené zvláštním právním předpisem2) pro účely pojišťovnictví, která platí k rozhodnému dni. Jednotková hodnota odloženého důchodu se vypočte jako jednotková počáteční hodnota předlhůtního odloženého doživotního důchodu podle vzorce uvedeného v příloze, přičemž výpočet se zaokrouhluje na celé koruny nahoru.
(5) Pro stanovení jednotkové hodnoty odloženého důchodu se použijí úmrtnostní tabulky Ministerstva práce a
Nahrávám...
Nahrávám...