dnes je 2.12.2023

Input:

591/2020 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 387/2012 Sb., o státní autorizaci na výstavbu výrobny elektřiny

č. 591/2020 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 387/2012 Sb., o státní autorizaci na výstavbu výrobny elektřiny
VYHLÁŠKA
ze dne 22. prosince 2020,
kterou se mění vyhláška č. 387/2012 Sb., o státní autorizaci na výstavbu výrobny elektřiny
Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 98a odst. 1 písm. h) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění zákona č. 211/2011 Sb. a zákona č. 165/2012 Sb.:
Čl. I
Vyhláška č. 387/2012 Sb., o státní autorizaci na výstavbu výrobny elektřiny, se mění takto:
1. V § 1 odst. 2 se slova „nebo jiné závažné skutečnosti vztahující se k udělené autorizaci” nahrazují slovy „podle § 30c odst. 2 energetického zákona a konkrétní hodnoty údajů podle § 30c odst. 4 energetického zákona”.
2. V § 2 písm. b) se za slovo „koncepci” vkládají slova „a surovinovou politiku státu”.
3. V § 2 písm. c) se slova „Národním akčním plánem České republiky pro energii z obnovitelných zdrojů” nahrazují slovy „integrovaným vnitrostátním plánem v oblasti energetiky a klimatu České republiky”.
4. V § 2 písm. e) se za slova „předpokládané výrobny elektřiny” vkládají slova „a jeho soulad s územně plánovací dokumentací” a na konci textu písmene se doplňují slova „a soulad s
Nahrávám...
Nahrávám...