dnes je 3.12.2023

Input:

63/2006 Sb., Nařízení vlády o podmínkách použití finančních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou dotace ke krytí části nákladů spojených s opravami panelového domu

č. 63/2006 Sb., Nařízení vlády o podmínkách použití finančních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou dotace ke krytí části nákladů spojených s opravami panelového domu
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 22. února 2006
o podmínkách použití finančních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou dotace ke krytí části nákladů spojených s opravami panelového domu
Vláda nařizuje podle § 9 zákona č. 211/2000 Sb., o Státním fondu rozvoje bydlení a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění zákona č. 61/2005 Sb.:
§ 1
Toto nařízení upravuje v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropských společenství upravující podporu malého rozsahu1) podmínky použití finančních prostředků ze Státního fondu rozvoje bydlení (dále jen „Fond”) formou dotace právnickým a fyzickým osobám ke krytí části nákladů spojených s opravami prováděnými na panelovém domě.
§ 2
Pro účely tohoto nařízení se rozumí
a) opravami práce na panelovém domě prováděné k odstranění statických poruch nosných konstrukcí, zejména základů, nosných stěn, schodišť, stropních a střešních konstrukcí, balkónů, lodžií a teras, dále konstrukčních nebo funkčních vad konstrukce domu, zejména vad nenosných obvodových stěn a jejich částí, zábradlí, atik a architektonických prvků, které byly důvodem pro nařízení zabezpečovacích prací2) ,
b) panelovým domem bytový dům3) postavený v letech 1950 až 1990 na území České republiky v některé z typizovaných konstrukčních soustav uvedených v příloze k tomuto nařízení,
c) technickým řešením oprav dokumentace zahrnující technologický postup a vymezující rozsah oprav, která je zpracovaná oprávněnou osobou autorizovanou pro obor pozemní stavby4) ,
d) žadatelem fyzická nebo právnická osoba, která žádá o dotaci podle tohoto nařízení,
e) příjemcem žadatel, kterému byla poskytnuta dotace podle tohoto nařízení,
f) ukončením oprav sepsání zápisu o předání předmětu díla podepsaného zhotovitelem a příjemcem; je-li více zhotovitelů, ukončením oprav se rozumí poslední zápis o předání předmětu díla.
§ 3
(1) Dotaci na opravy lze poskytnout vlastníku nebo spoluvlastníku panelového domu, nebo společenství vlastníků jednotek, vzniklému podle zákona o vlastnictví bytů5) , anebo vlastníku nebo spoluvlastníku bytu nebo nebytového prostoru podle zákona o vlastnictví bytů5) v případě, že byt nebo nebytový prostor je v panelovém domě, ve kterém společenství vlastníků jednotek nevzniklo,
a) je-li vydáno nařízení stavebního úřadu o provedení neodkladných zabezpečovacích prací2) , které nabylo právní moci, a
b) má-li zhotovitel opravy zaveden systém řízení jakosti v souladu s příslušnou českou technickou normou6) .
(2) Dotaci nelze poskytnout na stejnou konstrukční část panelového domu opakovaně.
§ 4
(1) Výše dotace poskytnutá podle tohoto nařízení musí být v souladu s přímo použitelným předpisem Evropských společenství upravujícím podporu malého rozsahu a lze ji poskytnout nejpozději před ukončením oprav, a to do výše 40 % skutečně
Nahrávám...
Nahrávám...