dnes je 13.6.2024

Input:

69/2014 Sb., Vyhláška o technických podmínkách věcných prostředků požární ochrany

č. 69/2014 Sb., Vyhláška o technických podmínkách věcných prostředků požární ochrany
VYHLÁŠKA
ze dne 2. dubna 2014
o technických podmínkách věcných prostředků požární ochrany
Ministerstvo vnitra stanoví podle § 101 písm. a) k provedení § 24 odst. 2 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů:
§ 1
Úvodní ustanovení
(1) Tato vyhláška stanoví technické podmínky věcných prostředků požární ochrany uvedených v odstavci 2, jejichž splnění je podmínkou pro zařazení věcných prostředků požární ochrany do vybavení jednotek požární ochrany podle zákona o požární ochraně1) .
(2) Věcným prostředkem požární ochrany pro účely této vyhlášky je:
a) terminál používaný v digitální rádiové síti PEGAS, který odpovídá standardu TETRAPOL,
b) radiostanice používaná v analogových rádiových sítích požární ochrany (dále jen „radiostanice”), jejíž technické podmínky jsou uvedeny v příloze č. 1 k této vyhlášce,
c) přenosná motorová stříkačka, jejíž technické podmínky jsou uvedeny v příloze č. 2 k této vyhlášce,
d) autonomní dýchací přístroj s otevřeným okruhem na tlakový vzduch (dále jen „izolační dýchací přístroj”), jehož technické podmínky jsou uvedeny v příloze č. 3 k této vyhlášce,
e) přilba pro hašení ve stavbách a dalších prostorech (dále jen „přilba”), jejíž technické podmínky jsou uvedeny v příloze č. 4 k této vyhlášce,
f) ochranný oděv pro hasiče (dále jen „zásahový oděv I”), jehož technické podmínky jsou uvedeny v příloze č. 5 k této vyhlášce,
g) ochranný oděv pro hasiče pro likvidaci požárů v otevřeném terénu (dále jen „zásahový oděv II”), jehož technické podmínky jsou uvedeny v příloze č. 6 k této vyhlášce,
h) doplněk zásahového oděvu I a II (dále jen „doplněk”), jehož technické podmínky jsou uvedeny v příloze č. 7 k této vyhlášce,
i) pracovní stejnokroj II, jehož technické podmínky jsou uvedené v příloze č. 8 k této vyhlášce, a
j) spodní prádlo pro hasiče (dále jen „spodní prádlo”), jehož technické podmínky jsou uvedeny v příloze č. 9 k této vyhlášce.
(3) Vybrané technické podmínky uvedené v přílohách k této vyhlášce se považují za splněné, postupuje-li se ve shodě s určenou normou nebo její částí podle jiného zákona2) , oznámenou ve Věstníku Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, která obsahuje podrobnější technické požadavky. Tyto požadavky mohou být splněny i jiným technickým řešením garantujícím stejnou nebo vyšší úroveň ochrany oprávněných zájmů, podle této vyhlášky.
§ 2
Přechodné ustanovení
Pro věcné prostředky požární ochrany uvedené v § 1 odst. 2, zařazené do vybavení jednotek požární ochrany přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, platí technické podmínky stanovené vyhláškou č. 255/1999 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti této vyhlášky.
§ 3
Zrušovací ustanovení
Zrušuje se:
1. Vyhláška č. 255/1999 Sb., o technických podmínkách věcných prostředků požární ochrany.
2. Vyhláška č. 456/2006 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva vnitra č. 255/1999 Sb., o technických podmínkách věcných prostředků požární ochrany, ve znění nařízení vlády č. 352/2000 Sb.
3. Vyhláška č. 102/2009 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva vnitra č. 255/1999 Sb., o
Nahrávám...
Nahrávám...