dnes je 22.5.2024

Input:

77/2023 Sb., Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 298/2022 Sb., o stanovení cen elektřiny a plynu v mimořádné tržní situaci a o stanovení s tím souvisejícího nejvyššího přípustného rozsahu majetkového prospěchu zákazníka, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 5/2023 Sb., o kompenzacích poskytovaných na dodávku elektřiny a plynu za stanovené ceny, ve znění nařízení vlády č. 65/2023 Sb.

č. 82/2023 Sb., Nařízení vlády o stanovení podmínek provádění společné organizace trhů organizacemi producentů
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 22. března 2023
o stanovení podmínek provádění společné organizace trhů organizacemi producentů
Vláda nařizuje podle § 2c odst. 5 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 85/2004 Sb., zákona č. 291/2009 Sb., zákona č. 179/2014 Sb. a zákona č. 382/2022 Sb., a § 1 odst. 3 zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění zákona č. 441/2005 Sb., zákona č. 291/2009 Sb. a zákona č. 179/2014 Sb.:
§ 1
Předmět úpravy
Toto nařízení upravuje v návaznosti na přímo použitelné předpisy Evropské unie1) a v souladu se Strategickým plánem Společné zemědělské politiky Evropské unie v České republice podmínky provádění společné organizace trhů organizacemi producentů.
§ 2
Uznání za organizaci producentů nebo nadnárodní organizaci producentů
(1) Státní zemědělský intervenční fond (dále jen „Fond”) rozhodne na základě žádosti obchodní korporace, která splňuje podmínky stanovené přímo použitelným předpisem Evropské unie2) , (dále jen „žadatel”) o uznání za organizaci producentů nebo nadnárodní organizaci producentů se sídlem v České republice (dále jen „organizace producentů”) pro účely operačních programů v odvětví ovoce a zeleniny, brambor, okrasných rostlin nebo vajec.
(2) Žadatel o uznání za organizaci producentů podle odstavce 1 musí ke dni podání žádosti
a) sdružovat nejméně počet producentů3) uvedený v příloze č. 1 k tomuto nařízení, kteří nejsou vzájemně personálně ani majetkově propojeni a každý z nich
1. je zemědělský podnikatel,
2. má, s výjimkou žadatele v odvětví vajec, evidovanou zemědělskou půdu v evidenci využití půdy podle uživatelských vztahů s druhem zemědělské kultury a její výměrou podle přílohy č. 1 k tomuto nařízení a
3. produkuje alespoň 1 rok před podáním žádosti produkty, pro které žádá o uznání organizace producentů,
b) prokázat výši roční produkce uvedené na trh všemi producenty žadatele za poslední kalendářní rok alespoň v hodnotě podle přílohy č. 1 k tomuto nařízení,
c) prokázat, že podíl produkce uvedené na trh jedním producentem žadatele na celkové produkci uvedené na trh všemi producenty žadatele za poslední kalendářní rok přede dnem podání žádosti je nižší než 90 %, a
d) ve svém zakladatelském dokumentu zohlednit požadavky podle přímo použitelného předpisu Evropské unie2) a tohoto nařízení ve vztahu k jeho členům a jejich počtu podle příslušného odvětví.
(3) Součástí žádosti o uznání za organizaci producentů podle odstavce 1 je
a) seznam členů žadatele s údaji prokazujícími počet producentů3) podle přílohy č. 1 k tomuto nařízení, kteří splňují podmínky podle odstavce 2 písm. a) až c) a § 3, a
b) zakladatelský dokument
Nahrávám...
Nahrávám...