dnes je 21.2.2024

Input:

Finanční dar a nerozdělený zisk SVJ

8.1.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz:

SVJ obdrželo finanční dar, který zdanilo, a částka po zdanění ve výši 40 000 Kč je zaúčtována na účtu 932 nerozdělený zisk. Musí se základě rozhodnutí shromáždění vlastníků převést na účet 911 fond ze zisku (nebo případně vyplatit vlastníkům), nebo lze ponechat na účtu nerozdělený zisk? Lze zisk použít na úhradu nákladů SVJ, resp. na jaké účely lze zisk použít? SVJ nemá žádný majetek ani neplánuje žádný nakoupit.

Odpověď:

Vzhledem k omezenému předmětu činnosti SVJ – zajišťování správy domu a pozemku (§ 1194 OZ), lze dovodit, že dar mu byl poskytnut za účelem financování této činnosti, tedy na úhradu nákladů spojených se správou domu a pozemku (§ 7 a § 8 nařízení vlády č. 366/2013 Sb.). Finanční dar byl tedy zaúčtován do výnosů SVJ (jinak by tomu bylo např. v případě daru určeného na pořízení dlouhodobého hmotného nebo dlouhodobého nehmotného majetku do vlastnictví SVJ). Pokud by SVJ v tomtéž účetním období (zpravidla kalendářní rok) dar použilo na úhradu nákladů (např. oprav nebo technického zhodnocení společných částí, odměn členů orgánů atd.), tj. část těchto nákladů, příp. všechny (pokud by v souhrnu nepřevyšovaly částku 40 000 Kč) by neuhradilo tak jako obvykle z příspěvků vlastníků jednotek na správu domu a pozemku, ale darem, účetní zisk by

Nahrávám...
Nahrávám...