dnes je 22.5.2024

Input:

Nákup cenných papírů společenstvím vlastníků

7.9.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz:

Výbor společenství uskutečnil bez našeho vědomí za SVJ v srpnu 2022 nákup cenného papíru od České spořitelny – druh Hypoteční zástavní list HZL ČS VAR IV/22 (emise 12.12.2007) v celkové částce ca. 950.000 Kč s tím, že produktové náklady již obsažené v nákupní ceně činí ca. 6.500 Kč, alikvótní úrokový výnos jednoho cenného papíru činí ca. 80 Kč. Dle sjednaných podmínek bude výplata výnosu cenného papíru provedena po odečtení případné srážkové daně, vznikne-li emitentovi cenného papíru povinnost srazit daň podle platného právního předpisu. Výplata cenného papíru bude provedena v prosinci 2022.

Naše dotazy zní:

1. může společenství uskutečnit nákup cenných papírů?

2. jak správně zaúčtovat a na který účet odchozí platbu z běžného účtu společenství za nákup cenného papíru:

a. pouze celkovou částku 950.000 Kč nebo

b. rozúčtovat z celkové částky i produktový náklad v částce 6.500 Kč a na který účet?

3. při příchozí platbě na běžný účet SVJ výplaty cenného papíru jakým způsobem a na které účty zaúčtovat tuto platbu – rozúčtovat rozdíl – alikvótní úrokový výnos cenného papíru ponížený o jeho nákupní cenu a srážkovou daň?

4. musí SVJ v tomto případě podávat daňové přiznání?

Odpověď:

dotaz č. 1

Dle informací získaných přímo na webových stránkách České spořitelny je její Hypoteční zástavní list dluhopisem, který je kryt pohledávkami z poskytnutých hypotečních úvěrů. Dle odborné literatury představují dluhopisy externí zdroj financování podnikání (viz VALACH, Josef. 2010. Investiční rozhodování a dlouhodobé financování. 3., přeprac. a rozš. vyd. Praha: Ekopress. ISBN 978-80-86929.71-2.).

V souladu s ustanovením § 1194 NOZ (mimo jiné) platí, že „Společenství vlastníků nesmí podnikat ani se přímo či nepřímo podílet na podnikání nebo jiné činnosti podnikatelů nebo být jejich společníkem nebo členem.“ Dle dostupné odborné literatury, viz Novotný, M., Horák, T., Holejšovský, J., Oehm, J. Bytové spoluvlastnictví a bytová družstva. Komentář, 1. vydání. Praha: C.H.Beck, 2016, s. 155, platí, že „…nepřímé podílení se na podnikání by mohla představovat i taková majetková účast či investice, jejímž výsledkem bude zhodnocení či naopak znehodnocení finančních prostředků za tímto účelem svěřených podnikateli. Například nelze připustit podíl společenství vlastníků v podílovém fondu, jenž sice není sám o sobě podnikatelem pro nedostatek právní osobnosti, nicméně jeho činnost je podnikáním a takováto účast je tedy nepřímým podílením se na podnikání jiného. Společenství nesmí podnikatelské riziko podstupovat. Účelem zákona je zamezit, aby se společenství jakkoliv, tedy přímo i nepřímo, podílelo na nesení podnikatelského rizika jiného – podnikatele. Na druhou stranu nebude nepochybně zakázáno uložení financí společenství do banky, zřízení

Nahrávám...
Nahrávám...