dnes je 21.2.2024

Input:

Návrh vzorového účtového rozvrhu společenství vlastníků

15.3.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.7.0.3
Návrh vzorového účtového rozvrhu společenství vlastníků

Ing. Martin Durec

Zde si můžete vzor stáhnout ve formátu rtf

Číselné označení účtových skupin vychází z přílohy č. 3 vyhlášky č. 504/2002 Sb., čísla syntetických účtů jsou však jen doporučená.

Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek

úč. sk. 01 Dlouhodobý nehmotný majetek

013000 Software

úč. sk. 02 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný

021000 Stavby

022000 Hmotné movité věci a jejich soubory

úč. sk. 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný

031000 Pozemky

úč. sk. 04 Nedokončený dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek

041000 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

042000 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

úč. sk. 05 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek

051000 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek

052000 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek

úč. sk. 07 Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku

073000 Oprávky k softwaru

úč. sk. 08 Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku

081000 Oprávky ke stavbám

082000 Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných movitých věcí

Účtová třída 1 - Zásoby

úč. sk. 11 Materiál

111000 Pořizovaný materiál

112000 Materiál na skladě

119000 Materiál na cestě

Účtová třída 2 - Finanční účty

úč. sk. 21 Peněžní prostředky v pokladně

211000 Peněžní prostředky v pokladně

213000 Ceniny

úč. sk. Peněžní prostředky na účtech

221000 Peněžní prostředky na účtech

úč. sk. 23 Krátkodobé úvěry

231000 Krátkodobé úvěry

úč. sk. 26 Převody mezi finančními účty

261000 Peníze na cestě

Účtová třída 3 - Zúčtovací vztahy

úč. sk. 31 Pohledávky

311000 Odběratelé

314000 Poskytnuté provozní zálohy a zálohy na zásoby

315000 Ostatní pohledávky

úč. sk. 32 Závazky

321000 Dodavatelé

324000 Přijaté zálohy

325000 Ostatní závazky

úč. sk. 33 Zúčtování se zaměstnanci a institucemi

331000 Zaměstnanci

333000 Ostatní závazky vůči zaměstnancům

335000 Pohledávky za zaměstnanci

336000 Zúčtování s institucemi sociál. zabezpečení a zdravotní pojištění

úč. sk. 34 Zúčtování daní, dotací a ostatní zúčtování

341000 Daň z příjmů

342000 Ostatní přímé daně

345000 Ostatní daně a poplatky

346000 Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem

348000 Nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozpočtem územních celků

úč. sk. 37 Jiné pohledávky a závazky

378000 Jiné pohledávky

379000 Jiné závazky

úč. sk. 38 Přechodné účty aktiv a pasiv

381000 Náklady příštích období

383000 Výdaje příštích období

384000 Výnosy příštích období

385000 Příjmy příštích období

388000 Dohadné účty

Nahrávám...
Nahrávám...