dnes je 18.7.2024

Input:

Neurčitá cenová nabídka nesolidní firmy

9.12.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz:

Předsedkyně výboru SVJ byla telefonicky kontaktována s nabídkou na ekologické čištění topné soustavy. Na dotaz, jaká je cena , bylo sděleno, že průměrně 700 až 800 Kč na bytovou jednotku. Na základě této informace se tedy předběžně domluvila na realizaci, rovněž pouze telefonicky. Zástupce firmy ji upozornil na to, že musí zajistit, aby byly všechny radiátory zapnuty. Bez předchozí výzvy a dalšího jednání se do domu dostavili pracovníci firmy a začali systém čistit (podmínka zapnutí všech radiátorů tak nejspíš nebyla splněna). Druhý den pokračovali v dalším vchodě a teprve na místě spočítali počet radiátorů a k tomu i počet bm potrubí s tím, že celková cena bude cca 200.000,- Kč, což zástupce SVJ šokovalo, neboť počítali z cenou dle původní telefonické informace (cca 25.000,- Kč). Když cenu rozporovali, tak jim bylo sděleno, že špatně nabídce rozuměli. Toto čištění se podle nabídky mělo provádět prostředkem BCG HR (105 litrů) a když chtěli zástupci SVJ barel s tímto přípravkem vidět, bylo jim řečeno, že ho mají v autě. Trvali na tom, ať jim jej tedy ukáží , ale v autě nic nebylo - prý ho nechali doma. Po skončení akce nebyl sepsán žádný předávací protokol, jediné co SVJ obdrželo , byla elektronicky zaslaná cenová nabídka s "upravenou" cenou, prý se zohledněním jakési slevy. SVJ odmítá nabídnutou cenu akceptovat, ale má obavy, že se dodavatelská firma bude domáhat úhrady nákladů soudní cestou. Podle laického názoru došlo ze stany dodavatele hned k několika závažným pochybením - nebyla vystavena a odsouhlasena řádná cenová nabídka před započetím akce, pochybné je i to, že SVJ nedalo písemnou objednávku, ale jen předběžnou po telefonu a na základě neúplných informací (cena za čištění potrubí nebyla vůbec zmíněna), nebyl předem stanoven termín, aby bylo možno včas zajistit podmínku zapnutí všech radiátorů a nebyl vystaven a odsouhlasen oběma stranami předávací protokol, aby bylo možno uvést vznesené připomínky.

2) Jaká by měla být sazba DPH u čištění rozvodů ústředního topení?

Odpověď:

Společnost, jež provedla čištění topné soustavy (dále jen „Zhotovitel“), by se vůči Vašemu SVJ mohla domáhat zaplacení čistících prací dvěma možnými způsoby.

První z nich je žaloba na zaplacení z titulu uzavřené smlouvy na čistění topné soustavy. Jednalo by se o smluvní typ smlouvy o dílo podle ustanovení § 2586 a následujících NOZ (zákon č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů, dále jen „občanský zákoník“). Zhotovitel by však musel prokázat především to, že (1) smlouva, na základě které došlo k čištění topné soustavy, byla platně uzavřena, (2) cena, kterou požaduje, je oprávněná vzhledem k uzavřené smlouvě a (3) čištění topné soustavy skutečně provedl v rozsahu odpovídající smlouvě a požadované ceně.

Pokud by Zhotovitel tvrdil, že smlouva byla uzavřena ústně po telefonu, mohl by to prokázat pravděpodobně jen nahrávkou předmětného hovoru, a to jen, pokud jste byli dopředu upozornění, že hovor bude nahráván. V takovém případě by však Zhotovitel potvrdil i dohodnutou cenu, tedy 700 – 800,- Kč za jednotku.

I přes výše uvedené se však domníváme, že s ohledem na povahu plnění nemohla být smlouva uzavřena prostým odsouhlasením cenové nabídky po telefonu. Povaha plnění dle smlouvy, tedy čištění topné soustavy vyžaduje součinnost obou smluvních stran, i jednolitých vlastníků bytových jednotek, což přímo potvrdil po telefonu i Zhotovitel. S ohledem na tuto skutečnost a s ohledem na rozsah plnění a rozsah ceny za toto plnění se domníváme, že smlouva nemohla být platně uzavřena prostým odsouhlasením po telefonu, a to podle ustanovení § 1732 odst. 1 ve spojení s ustanovením § 1734 NOZ, jelikož právní jednání Zhotovitele, resp. jeho nabídka po telefonu neobsahovala podstatné náležitosti smlouvy tak, aby smlouva mohla být uzavřena jednoduchým a nepodmíněným přijetím nabídky.

I kdyby se však Zhotoviteli povedlo prokázat, že smlouva o dílo byla platně uzavřena, nemohl by si nárokovat cenu za dílo ve výši 200.000,- Kč. Dle dostupných informací by v případě platného uzavření smlouvy o dílo, byla cena za dílo určená odhadem dle ustanovení § 2612 NOZ, a to v odhadované výši cca 25.000,- Kč. Podle ustanovení § 2612 odst. 1 NOZ má Zhotovitel povinnost v případě, že zjistí, že cenu díla určenou odhadem bude třeba podstatně překročit, oznámit tuto skutečnost objednateli, tedy Vašemu SVJ bez zbytečného odkladu, přičemž toto podstatné překročení je povinen odůvodnit. V případě, že Zhotovitel toto podstatné překročení ceny neoznámí bez zbytečného odkladu objednateli, nemá nárok na zaplacení rozdílu v ceně.

Cena

Nahrávám...
Nahrávám...