dnes je 21.2.2024

Input:

Program Nová zelená úsporám - dotace včetně bonusu pro nízkopříjmové domácnosti pro bytové domy ve správě společenství vlastníků

10.1.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.10
Program Nová zelená úsporám – dotace včetně bonusu pro nízkopříjmové domácnosti pro bytové domy ve správě společenství vlastníků

Ing. Lenka Haráková - Ing. Božena Künzelová

Podmínky a postupy stanovené pro administraci žádostí a poskytování podpory podrobně upravují Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v podprogramu Nová zelená úsporám programu HOUSEnerg Modernizačního fondu BYTOVÉ DOMY pro žadatele – Společenství vlastníků jednotek a bytová družstva (dále "Pokyny" – stáhnout si je můžete na tomto odkazu ). Tento článek se však zabývá pouze možnými postupy účtování a daňovými dopady podpory (dotace) poskytnuté společenství vlastníků jednotek (dále "SVJ") podle výše uvedeného programu na zateplení bytového domu (oblast A – část 4.1 Pokynů) a bonusu k této podpoře pro nízkopříjmové domácnosti a sociální byty (část 4.4.4 Pokynů).

Bonus pro nízkopříjmové domácnosti a sociální byty (dále "bonus") je poskytován na každou bytovou jednotku, u které žadatel o dotaci (kterým je SVJ) doloží, že je užívána nízkopříjmovou domácností vymezenou v Pokynech, v níž je některý ze členů domácnosti vlastníkem této bytové jednotky, popř. se jedná o bytovou jednotku se statutem sociálního bytu (sociálním bytem se pro účely programu Nová zelená úsporám rozumí byt v bytovém domě uvedeném v seznamu domů se sociálními byty). Bonus započte žadatel (SVJ) vlastníkovi bytové jednotky jako splátku jemu příslušejícího podílu na nákladech realizace opatření na bytovém domě.

"Splátka podílu" na nákladech realizace opatření na bytovém domě – v daném případě na provedení zateplení domu – představuje příspěvek vlastníka bytu na správu domu a pozemku (§ 1180 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů, dále jen OZ).

Dotace z pohledu účetních předpisů

Pro účely účetních předpisů, podle kterých účtují SVJ, je pojem dotace vymezen ve vyhlášce č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví (§ 27 odst. 1).

Za dotaci se, mimo jiné, považují bezúplatná plnění přímo nebo zprostředkovaně poskytnutá ze státního rozpočtu, státních finančních aktiv, Národního fondu, ze státních fondů, z rozpočtů územních samosprávných celků na stanovený účel.

Zásady účtování dotací na technické zhodnocení

  • pohledávka z titulu dotace se účtuje při nezpochybnitelném právním nároku na dotaci;

  • čerpání dotace na technické zhodnocení (dále "TZ"), kterým je i zateplení stavby (TZ jednotek), účtuje SVJ na účtech výnosů; ze stanoviska Generálního finančního ředitelství č.j. 15415/23/7100-20110-702170 ze dne 2. 3. 2023 totiž vyplývá, že se TZ jednotek účtuje v SVJ prostřednictvím nákladů, přičemž opravu ani TZ nelze druhově účtovat jako náklad na opravu a udržování (zpravidla účet 511), ale jako jiný druh provozního nákladu (např. účet 549) – z pohledu SVJ jde obecně o náklad na správu domu a pozemku;

  • analytické účty se vedou v závislosti na podmínkách uvedených v rozhodnutí o

Nahrávám...
Nahrávám...