dnes je 13.6.2024

Input:

Účetní závěrka, rozvaha, výkaz zisků a ztrát

16.11.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz:

V současné chvíli vedeme, pro nás bezvýsledný, spor o podobu účetní závěrky s jednou členkou našeho společenství. Naše účetní argumentuje tím, že SVJ je pouze správcem majetku našich členů, který evidujeme jako zálohy členů (dlouhodobé a krátkodobé), tudíž nemáme jako SVJ žádné náklady ani výnosy (máme bezúročný běžný účet, žádné pronájmy). Z její strany je prý vše v pořádku. Používáme rozvahu pro nevýdělečné organizace. V aktivech evidujeme: A) dlouhodobý majetek celkem: "0", B) krátkodobý majetek celkem: B.I.: "0", B.II." "číslo", B.III." "číslo". V pasivech A) vlastní zdroje celkem: "0", B) Cizí zdroje celkem: B.I.: "0", B.II." "číslo", B.III." "číslo", B.IV.: "0". Ve výkazu zisku a ztrát pro nevýdělečné organizace máme jak u nákladů, tak výnosů samé "0".

Lze podle výše uvedeného usoudit, zda jsou vyplněny všechny řádky, které by SVJ mělo mít vyplněné? Názor, že nemáme žádné náklady ani výnosy, jelikož vše evidujeme zálohově, lze pochopit, k čemu ale pak je výkaz zisku a ztrát, když o ničem nevypovídá?

Kromě účetní závěrky předkládáme schromáždění také vyúčtování záloh na opravy a údržbu společných částí domu a pozemku (kompletní rozpis plateb), individuální rozúčtování služeb a rozpočet.

Odpověď:

Nejprve je nutné si uvědomit, že SVJ je z pohledu civilního práva korporace (nikoliv však obchodní korporace) se samostatnou (byť omezenou) právní osobností zabývající se toliko správou domu a pozemku tak, jak ji definuje ustanovení § 1189 NOZ. Činnost ve formě správy domu ze zákona tedy musí vykonávat. Dle Českých účetních standardů pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání (konkrétně dle ČUS č. 412, odst. 3.1) platí, že v účtové třídě 5 -

Nahrávám...
Nahrávám...