dnes je 21.2.2024

Input:

Účtování nákupu traktoru společenstvím vlastníků

3.1.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz:

SVJ zakoupilo traktůrek za 60 tis. Kč. Jak, prosím, zaúčtovat?

Odpověď:

Nejprve je nutno zjistit, zda se v případě předmětného traktůrku jedná o (odepisovatelný) hmotný majetek anebo drobný hmotný majetek.

V souladu s ustanovením § 8 odst. 4 vyhlášky č. 504/2002 Sb. platí, že hmotným majetkem jsou hmotné movité věci (a jejich soubory) se samostatným technicko-ekonomickým určením s dobou použitelnosti delší než jeden rok a od výše ocenění určené účetní jednotkou (tj. zde společenstvím). Limit ve výši 80.000 Kč určený Zákonem o dani z příjmů, který platí výlučně pro tuto daň, se v účetnictví nepoužije.

Hmotné movité věci (a jejich soubory) se samostatným technicko-ekonomickým určením s dobou použitelnosti delší než jeden rok a do výše ocenění určené společenstvím se naopak považují za drobný hmotný majetek, o kterém SVJ účtuje jako o zásobách.

Nejprve se proto podívejte do vnitřní účetní směrnice předmětného SVJ, od jaké hodnotové hranice se hmotné dlouhodobé movité věci považují za hmotný majetek.

V případě, že předmětný traktůrek je hmotným majetkem, musí tento být řádně účetně odepisován (SVJ zde stanoví předpokládanou dobu upotřebitelnosti a stanoví odpisový plán).  Lze účtovat např. takto (předpokládám, že příspěvky vlastníků jsou hrazeny standardním zálohovým způsobem:

Číslo

Text

Částka

MD

D

1.

faktura na nákup traktůrku

60 000

042

321

2.

případné ostatní náklady související s jeho nákupem (faktury)

1 000

042

321

3.

zařazení traktůrku do užívání (interní doklad)

61 000

022

042

4.

celkové roční účetní odpisy traktůrku – doba upotřebitelnosti stanovena na 10 let s lineárním způsobem odepisování (interní doklad)

6 100

551

082

5.

příspěvky vlastníků na pořízení tohoto traktůrku (interní doklad)

61 000

324AE,955AE

9011)

6.

proúčtování zdroje krytí účetních odpisů traktůrku (interní doklad)

6 100

901

6482)

 

1) U účtování pořízení a financování dlouhodobého majetku je v případě (pouze) zálohově hrazených příspěvků vlastníků na správu domu a pozemku otázkou, zda by zaúčtování příspěvků vlastníků na pořízení dlouhodobého majetku nebylo správnější provést stanovením příspěvku standardním výnosovým způsobem. To by nutně vedlo ke vzniku zisku

Nahrávám...
Nahrávám...