dnes je 21.2.2024

Input:

Způsob zaúčtování odkupu kotelny a dodávek tepla do SVJ

22.1.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz:

SVJ koncem roku 2023 odkoupilo od dodavatele tepla vlastní vybavení kotelny a to za zůstatkovou hodnotu. Smlouva je uzavřena jménem SVJ a SVJ nabývá kotelnu pro účely správy domu a pozemku dle § 1195 OZ. Můj dotaz je, zda je nyní vybavení kotelny majetkem SVJ (nikoliv vlastníků) a musí se o ní v SVJ účtovat jako o pořízení majetku a vzhledem k výši pořizovací ceny ji začít odepisovat? Jak správně stanovit odpisy a jak správně nákup vybavení kotelny a odpisů proúčtovat? Původní vlastník kotelny měl odpisy stanovené na 15 let a odepsal prvních 9 let, nyní došlo k odkupu. Když SVJ bude kotelnu mít v majetku a odepisovat ji, pak předpokládám, že náklad odpisů bude vstupovat do nákladů na teplo, které se budou vyúčtovávat jednotlivým vlastníkům. Jak to bude s opravami? Nově SVJ místo tepla odebírá pouze plyn pro kotelnu a stará se o veškeré revize a opravy, smlouva na dodávky tepla byla s prodejem vlastního vybavení kotelny ukončena.

Odpověď:

Uvedený dotaz je poměrně složitý a nelze na něj jednoznačně odpovědět, neboť rozlišení zda určité rozšíření vybavenosti stavby je jeho technickým zhodnocením, nebo jde o samostatnou hmotnou movitou věc, působí v praxi neustálé problémy (složitost tohoto problému dokládá nesčetná judikatura Nejvyššího správního soudu).

Náklady na pořízení nového kotle včetně jeho instalace spadají do technického zhodnocení stavby. V podmínkách společenství vlastníků jednotek se jedná o technické zhodnocení společné části, která je ve spoluvlastnictví vlastníků jednotek (dále jen „SVJ“). Podle stanoviska Generálního finančního ředitelství (dále jen „GFŘ“) je technické zhodnocení společných částí z pohledu SVJ nákladem na správu domu a pozemku, lze o něm účtovat na příslušném účtu 5. účtové třídy (náklady na technické zhodnocení ani náklady na opravy společných částí, které jsou ve spoluvlastnictví jednotlivých vlastníků (tedy z pohledu SVJ se jedná o cizí majetek), nelze účtovat jako náklad na opravu a udržování, ale jedná se o jiný druh provozního nákladu (54. účtová skupina – Ostatní náklady).  Současně je ovšem nutné odlišit náklady na technické zhodnocení od nákladů na opravy a udržování, neboť z pohledu vlastníků jednotek se nejedná o náklad, ale o technické zhodnocení jednotky.

Možný postup účtování technického zhodnocení společných částí ve společenství vlastníků jednotek výsledkově (v souladu se stanoviskem GFŘ)

Text

MD

Dal

Faktura za technické zhodnocení = náklad na správu domu

549

321

Výpis z účtu – úhrada faktury

321

221

Čerpání zálohového příspěvku na úhradu nákladu

955/324

602/649

 

Nicméně v dotaze je uvedeno, že z kupní smlouvy vyplývá, že vlastní vybavení kotelny (v dotaze je používán pojem jak vlastní vybavení kotelny, tak kotelna) nabývá SVJ pro účely správy domu a pozemku podle ustanovení § 1195 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Účetním dokladem pro zaúčtování pořízení vlastního vybavení kotelny je kupní smlouva, kde je tedy uvedeno, že majetek nabývá do svého vlastnictví SVJ. Z tohoto úhlu pohledu by tak mělo být účtováno o majetku v SVJ, tedy o dlouhodobém hmotném majetku – hmotné movité věci s dobou použitelnosti delší než jeden rok od výše ocenění určené účetní jednotkou, přičemž při určení výše ocenění musí účetní jednotka respektovat zejména princip významnosti a věrného a poctivého zobrazení majetku. Výdaje na pořízení majetku jsou nákladem na správu domu a pozemku a jsou hrazeny z příspěvků vlastníků na správu domu a pozemku.

Možný postup účtování pořízení majetku do vlastnictví SVJ

Text

MD

Dal

Kupní smlouva - pořízení vlastního vybavení kotelny

042

379

Výpis z účtu – úhrada kupní ceny

379

221

Vnitřní účetní doklad – zařazení kotle do užívání

022

042

Převod zdrojů z dlouhodobého zálohového příspěvku do vlastního jmění

955

901

 

Z pohledu zákona č. 563/1991 Sb., zákona o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů účetní jednotka, která vlastní majetek, o něm účtuje a odepisuje

Nahrávám...
Nahrávám...