dnes je 18.7.2024

Input:

109/2023 Sb., Vyhláška o technických podrobnostech, rozsahu a způsobu poskytování doplňkových služeb

č. 109/2023 Sb., Vyhláška o technických podrobnostech, rozsahu a způsobu poskytování doplňkových služeb
VYHLÁŠKA
ze dne 5. dubna 2023
o technických podrobnostech, rozsahu a způsobu poskytování doplňkových služeb
Český telekomunikační úřad stanoví podle § 150 odst. 5 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění zákona č. 310/2006 Sb., zákona č. 110/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 304/2007 Sb., zákona č. 247/2008 Sb., zákona č. 153/2010 Sb., zákona č. 468/2011 Sb., zákona č. 214/2013 Sb., zákona č. 258/2014 Sb., zákona č. 252/2017 Sb., zákona č. 311/2019 Sb., zákona č. 150/2021 Sb. a zákona č. 374/2021 Sb., k provedení § 44 odst. 9 zákona o elektronických komunikacích:
§ 1
Podrobný rozpis účtů
(1)  Podrobný rozpis účtů s vyúčtováním ceny obsahujícím rozpis využívání služby přístupu k internetu a využívání hlasové komunikační služby (dále jen „rozpis”), které předloží poskytovatel univerzální služby (dále jen „poskytovatel”), obsahuje
a)  telefonní číslo, pokud bylo pro službu přiděleno,
b)  označení sjednaného cenového plánu,
c)  vymezení zúčtovacího období datem prvního a posledního dne zúčtovacího období,
d)  údaj o čase, ve kterém byl převzat stav záznamového zařízení poskytovatele v posledním dnu zúčtovacího období, pokud k převzetí stavu nedošlo ve 24.00 hodin,
e)  v případě hlasové komunikační služby rozpis jednotlivých volání, pokud za ně není ve vymezeném zúčtovacím období účtována paušální cena, v členění
1.  volané telefonní číslo, případně jiný údaj jednoznačně identifikující volání,
2.  začátek volání uvedením data, hodiny a minuty,
3.  účtovaná délka volání ve specifikovaných měrných jednotkách,
4.  rozlišení provozu na silný, slabý, popřípadě jiný u každého jednotlivého volání, pokud takové rozlišení poskytovatel uplatňuje,
5.  rozlišení volání podle sítě, ve které je volání ukončeno, pokud se ceny volání do těchto sítí liší,
6.  účtovaná cena jednotlivého volání v korunách českých, s uvedením, zda se jedná o cenu s daní nebo bez daně z přidané hodnoty,
f)  v případě využívání služby přístupu k internetu rozpis jednotlivých připojení ke službě, pokud nejsou zpoplatněny formou paušální ceny ve vymezeném zúčtovacím období, v členění
1.  datum, ve kterém došlo k započetí připojení,
2.  objem spotřebovaných dat během připojení s uvedením měrné jednotky,
g)  informace o počtu nevyužitých jednotek převedených z minulého nebo do následujícího zúčtovacího období, pokud jsou převáděny,
h)  sazbu daně z přidané hodnoty, je-li poskytovatel plátcem daně z přidané hodnoty,
i)  účtovanou částku celkem za všechna uskutečněná volání podle písmene e) a účtovanou částku celkem za celkový spotřebovaný objem dat podle písmene f) v korunách českých ve vymezeném zúčtovacím období a dále součtové částky v členění podle jednotlivých položek platného ceníku s uvedením celkové částky bez daně z přidané hodnoty, daně z přidané hodnoty a celkové částky s daní z přidané hodnoty,
j)  zúčtování záloh, přeplatků nebo nedoplatků,
k)  datum splatnosti vyúčtované částky,
l)  informace o způsobu uplatnění
Nahrávám...
Nahrávám...