dnes je 18.7.2024

Input:

13/2014 Sb., Vyhláška o postupu při provádění pozemkových úprav a náležitostech návrhu pozemkových úprav, ve znění účinném k 1.1.2022

č. 13/2014 Sb., Vyhláška o postupu při provádění pozemkových úprav a náležitostech návrhu pozemkových úprav, ve znění účinném k 1.1.2022
VYHLÁŠKA
ze dne 10. ledna 2014
o postupu při provádění pozemkových úprav a náležitostech návrhu pozemkových úprav
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
452/2021 Sb.
(k 1.1.2022)
mění, celkem k datu 91 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 27 zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 503/2012 Sb., (dále jen „zákon”):
§ 1
Předmět úpravy
Tato vyhláška upravuje
a)  náležitosti návrhu pozemkových úprav,
b)  pravidla postupu při provádění pozemkových úprav,
c)  obsah formuláře pro podání žádosti o udělení úředního oprávnění k projektování pozemkových úprav podle § 18 odst. 6 zákona.
§ 2
Náležitosti návrhu pozemkových úprav
Náležitosti návrhu pozemkových úprav jsou uvedeny v příloze č. 1 k této vyhlášce.
§ 3
Příprava řízení o pozemkových úpravách
(1)  Pozemkový úřad zpravidla s ročním předstihem oznámí předpokládaný termín zahájení pozemkových úprav příslušnému katastrálnímu úřadu a dotčené obci.
(2)  V rámci pozemkových úprav nebo jejich přípravných prací se zajišťují zejména
a)  aktualizovaný soubor geodetických informací a aktualizovaný soubor popisných informací katastrálního operátu, popřípadě operáty bývalého pozemkového katastru a navazující operáty přídělového a scelovacího řízení, v potřebném rozsahu a ve formě, v níž jsou vedeny nebo uschovány, a dokumentace výsledků šetření a měření pro vedení a obnovu souboru geodetických informací1) ,
b)  přídělové listiny nebo rozhodnutí, popřípadě jiné doklady podle jiných právních předpisů2) , které mohou být využity pro upřesnění nebo rekonstrukci přídělů v pozemkových úpravách (§ 13 zákona),
c)  mapy bonitovaných půdně ekologických jednotek3) , mapy komplexního průzkumu půd a mapy souboru lesních typů,
d)  schválená nebo rozpracovaná územně plánovací dokumentace, územně plánovací podklady a územní rozhodnutí4) ,
e)  dostupné podklady, rozbory a informace o stavu území a záměrech jeho využití včetně provedených terénních průzkumů, například ohledně poměrů v oblasti vod, zejména ochranná pásma vodních zdrojů nebo zranitelné oblasti, nadzemních a podzemních zařízení, ochrany půdy, geologických průzkumů, dopravy, územních systémů ekologické stability, ochrany krajinného rázu, hydrologická data, klimatologická data, lesní hospodářské plány, lesní hospodářské osnovy, dříve zpracované projekty pozemkových úprav a data Českého hydrometeorologického ústavu,
f)  ověřené údaje o poloze rozvodných sítí, liniových staveb a melioračních zařízení,
g)  ortofotomapy, letecké a satelitní snímky, údaje základní báze geografických dat, mapy erozního ohrožení území a registr půdních bloků, který je součástí evidence využití půdy podle uživatelských vztahů, digitální model území České republiky.
§ 4
Obvod pozemkových úprav
(1)  Obvod pozemkových úprav tvoří pozemky
a)  řešené podle § 2 zákona a
b)  neřešené podle § 2 zákona, u nichž je třeba obnovit soubor geodetických informací.
Nahrávám...
Nahrávám...