dnes je 22.5.2024

Input:

19/2015 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 345/1999 Sb., kterou se vydává řád výkonu trestu odnětí svobody, ve znění pozdějších předpisů

č. 19/2015 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 345/1999 Sb., kterou se vydává řád výkonu trestu odnětí svobody, ve znění pozdějších předpisů
VYHLÁŠKA
ze dne 22. ledna 2015,
kterou se mění vyhláška č. 345/1999 Sb., kterou se vydává řád výkonu trestu odnětí svobody, ve znění pozdějších předpisů
Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle § 81 zákona č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů:
Čl. I
Vyhláška č. 345/1999 Sb., kterou se vydává řád výkonu trestu odnětí svobody, ve znění vyhlášky č. 378/2004 Sb. a vyhlášky č. 243/2006 Sb., se mění takto:
1. V § 1 odstavec 1 zní:
„(1) Kde tato vyhláška upravuje působnost a úkoly zaměstnance Vězeňské služby České republiky (dále jen „Vězeňská služba”), rozumí se jím i příslušník Vězeňské služby, pokud jednotlivá ustanovení nestanoví jinak.”.
2. § 3 zní:
㤠3
(1) Při přijetí do věznice je nutno ověřit totožnost odsouzeného, aby byla s ohledem na všechny dostupné doklady vyloučena jeho záměna s jinou osobou. Nemá-li odsouzený, dodaný do výkonu trestu odnětí svobody (dále jen „výkon trestu”) orgánem Policie České republiky, u sebe žádný doklad totožnosti, lze odsouzeného přijmout do věznice pouze v případě, že totožnost již byla ověřena dříve a je o tom na dokladech učiněn záznam příslušným orgánem soudu nebo policejním orgánem.
(2) Nemá-li odsouzený, který má být přijat do výkonu trestu, u sebe žádný doklad totožnosti, je třeba jeho totožnost ověřit jiným způsobem, a to popřípadě, není-li důvod k pochybnostem, i jeho čestným prohlášením.”.
3. V § 4 odstavec 1 zní:
„(1) Při přijetí do věznice se u odsouzeného provede osobní prohlídka a potřebná hygienická a protiepidemická opatření. Osoba, která prohlídku provádí nebo je prohlídce přítomna, musí být stejného pohlaví jako odsouzený.”.
4. V § 4 odst. 2 se za slovo „hodinky,” vkládají slova „které neobsahují komunikační nebo záznamové zařízení,” a za slovo „korespondence,” se vkládají slova „snubní prsten,”.
5. V § 4 se na konci odstavce 3 doplňuje věta „Odsouzenému se neumožní používání přehledových radiopřijímačů, skenerů a transmiterů signálu do pásma FM.”.
6. § 5 zní:
㤠5
O nástupu odsouzeného do výkonu trestu správa věznice odešle hlášení soudu, který ve věci rozhodoval v prvním stupni, opatrovníkovi, byl-li odsouzený omezen ve svéprávnosti, územnímu odboru krajského ředitelství Policie České republiky příslušnému podle místa pobytu odsouzeného, orgánu sociálně-právní ochrany dětí nebo sociálnímu kurátorovi příslušnému podle místa pobytu odsouzeného, Generálnímu ředitelství Vězeňské služby, krajskému vojenskému velitelství, pokud odsouzený podléhá jeho evidenci, a u důchodců a osob pobírajících výsluhový příspěvek nebo příspěvek za službu příslušnému orgánu sociálního zabezpečení.”.
7. V § 6 odst. 2 se slovo „preventivní” zrušuje.
8. V § 6 odst. 3 se slova „preventivní” a „hlášení obsahující” zrušují.
9. V § 7 odst. 1 se za slovo „věznicích” vkládají slova „ , možností poskytovat nebo zajišťovat potřebné zdravotní služby”.
10. V § 8 odst. 1 se slovo „přijímají” nahrazuje slovem „přijímá” a za slovo „věznici” se
Nahrávám...
Nahrávám...