dnes je 22.5.2024

Input:

189/2022 Sb., Nařízení vlády o vymezení rozvoje podporovaných zdrojů energie

č. 189/2022 Sb., Nařízení vlády o vymezení rozvoje podporovaných zdrojů energie
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 22. června 2022
o vymezení rozvoje podporovaných zdrojů energie
Vláda nařizuje podle § 3 odst. 4 zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 382/2021 Sb., (dále jen „zákon”) a čl. IV bodu 1 zákona č. 176/2022 Sb., kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 382/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony:
§ 1
Předmět úpravy
Toto nařízení stanoví
a) druhy podpor, které jsou využity pro podporu,
b) formy podpor, které jsou využity pro podporu,
c) druhy podporovaných zdrojů, velikost instalovaného elektrického výkonu výroben elektřiny, instalovaného tepelného výkonu výroben tepla a energetického výkonu výroben biometanu, které jsou předmětem podpory,
d) množství tepla z obnovitelného zdroje dodaného do rozvodného tepelného zařízení soustavy zásobování tepelnou energií v případě společného spalování obnovitelného zdroje a neobnovitelného zdroje, které je předmětem podpory,
e) vymezení tepla, na které se nevztahuje přechodná transformační podpora tepla v soustavách zásobování tepelnou energií, a ceny povolenky na emise skleníkových plynů zajištující přechod k transformaci výroby tepla,
f) maximální výši finanční jistoty v případě aukce,
g) druhy podporovaných zdrojů energie, pro které platí
1. povolení stavby podle stavebního zákona pro výrobny elektřiny jako podmínka pro účast v aukci,
2. společná aukce pro výrobny elektřiny uváděné do provozu a modernizované výrobny elektřiny,
h) vymezení, pro který druh podporovaného zdroje energie je podpora zvlášť pro zdroj elektřiny a zvlášť pro výrobnu elektřiny, a
i) dobu trvání udržovací podpory elektřiny, dobu trvání udržovací podpory tepla a období, za které se poskytuje přechodná transformační podpora tepla v soustavách zásobování tepelnou energií.
§ 2
Podpora elektřiny
(1) Podpora elektřiny se stanoví pro elektřinu vyrobenou
a) využitím energie slunečního záření,
b) využitím energie větru,
c) využitím energie vody,
d) využitím energie skládkového plynu,
e) využitím energie kalového plynu,
f) využitím biomasy,
g) využitím bioplynu s výjimkou skládkového a kalového plynu,
h) z druhotných zdrojů a
i) z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla.
(2) Pro jednotlivé druhy podporovaných zdrojů energie podle odstavce 1 se v příloze č. 1 k tomuto nařízení stanoví
a) hodnoty instalovaného elektrického výkonu výrobny elektřiny,
b) formy podpory elektřiny,
c) hodnoty souhrnného instalovaného elektrického výkonu výroben elektřiny,
d) maximální výše finanční jistoty v případě aukce,
e) informace, zda je podmínkou pro účast v aukci povolení stavby podle stavebního zákona, a
f) informace, zda je možné vyhlásit společnou aukci pro výrobny elektřiny uváděné do provozu a modernizované výrobny elektřiny.
(3) V případě podpory elektřiny vyrobené využitím
Nahrávám...
Nahrávám...