dnes je 18.4.2024

Input:

199/2018 Sb., Nařízení vlády o Technickém plánu přechodu zemského digitálního televizního vysílání ze standardu DVB-T na standard DVB-T2 (nařízení vlády o Technickém plánu přechodu na standard DVB-T2), ve znění účinném k 6.6.2020

č. 199/2018 Sb., Nařízení vlády o Technickém plánu přechodu zemského digitálního televizního vysílání ze standardu DVB-T na standard DVB-T2 (nařízení vlády o Technickém plánu přechodu na standard DVB-T2), ve znění účinném k 6.6.2020
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 29. srpna 2018
o Technickém plánu přechodu zemského digitálního televizního vysílání ze standardu DVB-T na standard DVB-T2 (nařízení vlády o Technickém plánu přechodu na standard DVB-T2)
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
120/2020 Sb.
(k 23.3.2020)
vkládá nový § 11a
268/2020 Sb.
(k 6.6.2020)
mění § 5 odst. 5, § 11 odst. 1 a přílohy č. 1 až 4; ruší § 11a
Vláda nařizuje podle čl. II bodu 1 zákona č. 252/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon”):
§ 1
Předmět úpravy
(1) Toto nařízení stanoví Technický plán přechodu zemského digitálního televizního vysílání ze standardu DVB-T na standard DVB-T2.
(2) Toto nařízení se vztahuje na zemské digitální televizní vysílání šířené ve vysílacích sítích uvedených v přílohách č. 1 až 4 k tomuto nařízení a upravuje proces přechodu zemského digitálního televizního vysílání ze standardu DVB-T na standard DVB-T2 (dále jen „přechod”) za účelem uvolnění rádiových kmitočtů v kmitočtovém pásmu 694-790 MHz.
§ 2
Vymezení pojmů
Pro účely tohoto nařízení se rozumí
a) vysílačem velkého výkonu vysílač zajišťující zemské digitální televizní vysílání na území České republiky s maximálním efektivním vyzářeným výkonem (ERPmax) větším než 30 dBW,
b) vysílačem malého výkonu vysílač nebo televizní převaděč zajišťující zemské digitální televizní vysílání na území České republiky s maximálním efektivním vyzářeným výkonem (ERPmax) rovným nebo menším než 30 dBW,
c) vysílací sítí veřejná komunikační síť tvořená vysílači zajišťujícími šíření zemského digitálního televizního vysílání,
d) digitálním multiplexem souhrnný datový tok obsahující dílčí datové toky náležející jednotlivým televizním, popřípadě rozhlasovým programům, službám přímo souvisejícím s programy nebo dodatečným službám, které jsou upraveny pro společný přenos a následné šíření prostřednictvím vysílací sítě,
e) stávající vysílací sítí vysílací síť provozovaná na základě přídělu rádiových kmitočtů v kmitočtovém pásmu 470-790 MHz, ve které je šířen digitální multiplex ve standardu DVB-T,
f) přechodovou vysílací sítí vysílací síť sestavená a provozovaná na omezenou dobu podle čl. II bodu 3 zákona pro šíření souběžného vysílání využívající rádiové kanály uvedené v přílohách č. 1 až 4 k tomuto nařízení,
g) souběžným vysíláním časově omezené současné šíření zemského digitálního televizního vysílání ve standardu DVB-T prostřednictvím stávajících vysílacích sítí a přechodových vysílacích sítí zemského digitálního televizního vysílání, ve kterých je šířen digitální multiplex ve standardu DVB-T2 v dotčené územní oblasti odpovídající nejméně územnímu rozsahu pokrytí dotčené územní oblasti zemským digitálním vysíláním ve standardu DVB-T provozovaném na základě individuálních oprávnění k
Nahrávám...
Nahrávám...