dnes je 13.6.2024

Input:

209/2021 Sb., Vyhláška o odměně a náhradě hotových výdajů likvidátora banky a spořitelního a úvěrního družstva, ve znění účinném k 29.5.2022

č. 209/2021 Sb., Vyhláška o odměně a náhradě hotových výdajů likvidátora banky a spořitelního a úvěrního družstva, ve znění účinném k 29.5.2022
VYHLÁŠKA
ze dne 19. května 2021
o odměně a náhradě hotových výdajů likvidátora banky a spořitelního a úvěrního družstva
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
118/2022 Sb.
(k 29.5.2022)
mění § 4, § 5, § 7 a § 10
Česká národní banka stanoví podle § 36 odst. 7 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění zákona č. 338/2020 Sb., a podle § 13 odst. 9 zákona č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 303/2013 Sb. a zákona č. 338/2020 Sb.:
§ 1
Předmět úpravy
Tato vyhláška upravuje způsob stanovení náhrady hotových výdajů a odměny likvidátora banky a spořitelního a úvěrního družstva, jejich maximální výši hrazenou státem a způsob jejich výplaty.
§ 2
Vymezení pojmů
Pro účely této vyhlášky se rozumí
a) úvěrovou institucí banka a spořitelní a úvěrní družstvo,
b) hodnotou aktiv úhrn aktiv úvěrové instituce zjištěný z poslední rozvahy zveřejněné podle vyhlášky upravující výkon činnosti bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry1) před vstupem úvěrové instituce do likvidace,
c) likvidačním majetkem majetkový zůstatek, který zbude po provedení všech úkonů nezbytných k provedení likvidace před vypořádáním odměny likvidátora.
§ 3
Stanovení odměny likvidátora
Odměna likvidátora se stanoví ve výši
a) 1 800 000 Kč, jestliže hodnota aktiv nedosahuje 5 000 000 000 Kč,
b) 2 700 000 Kč, jestliže hodnota aktiv dosahuje alespoň 5 000 000 000 Kč, ale nedosahuje 150 000 000 000 Kč,
c) 3 600 000 Kč, jestliže hodnota aktiv dosahuje alespoň 150 000 000 000 Kč, ale nedosahuje 750 000 000 000 Kč,
d) 4 500 000 Kč, jestliže hodnota aktiv dosahuje alespoň 750 000 000 000 Kč.
§ 4
Způsob výplaty odměny likvidátora
(1) Odměna likvidátora se uhradí z likvidačního majetku a je splatná po výmazu úvěrové instituce z obchodního rejstříku, a to do 30 dnů od tohoto výmazu.
(2) Skončí-li likvidace dříve, než je zjištěna hodnota likvidačního majetku, je odměna splatná po skončení likvidace, a to do 30 dnů od skončení likvidace.
(3) Bez zbytečného odkladu po rozhodnutí České národní banky o určení výše odměny likvidátor uloží částku odpovídající odměně po odečtení případně vyplacených záloh odměny na zvláštní účet vedený u České národní banky.
(4) V průběhu likvidace, a to i před vydáním rozhodnutí o určení odměny, může být po souhlasném vyjádření České národní banky vyplacena z majetku úvěrové instituce přiměřená záloha odměny, a to i opakovaně. V případě, že celková částka vyplacených záloh přesáhne částku odměny likvidátora určenou Českou národní bankou, vrátí likvidátor vzniklý rozdíl úvěrové instituci bez zbytečného odkladu, vždy před skončením likvidace.
§ 5
Odměna likvidátora v případě přerušení likvidace úvěrové instituce z důvodu prohlášení konkursu
(1) Je-li likvidace úvěrové instituce přerušena z důvodu prohlášení konkursu, určí Česká národní banka odměnu likvidátora bez zbytečného odkladu. Přitom ji může upravit podle
Nahrávám...
Nahrávám...