dnes je 22.5.2024

Input:

228/2017 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 302/2001 Sb., o technických prohlídkách a měření emisí vozidel, ve znění pozdějších předpisů

č. 228/2017 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 302/2001 Sb., o technických prohlídkách a měření emisí vozidel, ve znění pozdějších předpisů
[zrušeno č. 211/2018 Sb.]
VYHLÁŠKA
ze dne 19. července 2017,
kterou se mění vyhláška č. 302/2001 Sb., o technických prohlídkách a měření emisí vozidel, ve znění pozdějších předpisů
Ministerstvo dopravy stanoví podle § 91 odst. 1 zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 103/2004 Sb., zákona č. 411/2005 Sb., zákona č. 226/2006 Sb., zákona č. 170/2007 Sb., zákona č. 297/2009 Sb., zákona č. 152/2011 Sb., zákona č. 239/2013 Sb., zákona č. 260/2014 Sb. a zákona č. 63/2017 Sb., k provedení § 54 odst. 4 zákona:
Čl. I
Vyhláška č. 302/2001 Sb., o technických prohlídkách a měření emisí vozidel, ve znění vyhlášky č. 99/2003 Sb., vyhlášky č. 9/2006 Sb., vyhlášky č. 83/2012 Sb., vyhlášky č. 342/2014 Sb. a vyhlášky č. 132/2016 Sb., se mění takto:
1. V § 3 odst. 1 písm. b) se slova „ ; číslo protokolu se skládá z pořadového čísla měření emisí provedeného v kalendářním roce lomeného posledním dvojčíslím kalendářního roku” zrušují.
2. V § 9 odst. 2 se za druhou větu vkládá věta „Pokud je vozidlo vybaveno motorem s pohonem na plynné palivo CNG, v případě, že tak stanoví výrobce, žadatel přistaví vozidlo s demontovanými kryty palivových nádrží.”.
3. V § 14 odst. 1 se za slova „Činnost stanic technické kontroly” vkládají slova „a stanic měření emisí.”.
4. V § 14 odstavec 2 zní:
„(2) Základní funkcí automatizovaného systému je tvorba a evidence protokolů o technické prohlídce a protokolů o měření emisí, evidence kontrolních a ochranných nálepek, evidence výsledků měření ze stanic měření emisí a shromažďování a ukládání dat v reálném čase v datovém úložišti správce systému. Tisk protokolů o technické prohlídce a protokolu o měření emisí je možný výhradně z těchto dat a pouze programem správce systému.”.
5. V § 14 odst. 3 se ve větě první za slova „Stanice technické kontroly” vkládají slova „a stanice měření emisí” a za slova „technických prohlídkách” se vkládají slova „a měření emisí”.
6. V § 14 se na konci textu odstavce 3 doplňují slova „a stanice měření emisí”.
7. V § 14 odst. 4 se ve větě první za slova „stanicím technické kontroly” vkládají slova „a stanicím měření emisí”.
8. V § 14 odst. 5 úvodní části ustanovení se za slova „stanice technické kontroly” vkládají slova „a stanice měření emisí”.
9. V § 14 odst. 6 se za slova „Stanice technické kontroly” vkládají slova „a stanice měření emisí.”.
10. V § 14 odst. 7 se za slova „stanice technické kontroly” vkládají slova „a stanice měření emisí” a za slova „technické prohlídky” se vkládají slova „a měření emisí”.
11. Za § 14a se vkládá nový § 14b, který včetně nadpisu zní:
㤠14b
Předávání údajů správci Informačního systému stanic technické kontroly provozovatelem stanice měření emisí
(K § 48a odst. 4 zákona)
(1) Údaje dokumentující
Nahrávám...
Nahrávám...