dnes je 22.5.2024

Input:

256/2023 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů

č. 256/2023 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů
VYHLÁŠKA
ze dne 11. srpna 2023,
kterou se mění vyhláška č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů
Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 40 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění zákona č. 76/2006 Sb., zákona č. 275/2013 Sb. a zákona č. 167/2023 Sb., k provedení § 5 odst. 6, § 6 odst. 13, § 11 odst. 2, § 12 odst. 1, § 13 odst. 5, § 20 odst. 3 a § 36 odst. 7, 9 a 10 tohoto zákona:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění vyhlášky č. 146/2004 Sb., vyhlášky č. 515/2006 Sb., vyhlášky č. 120/2011 Sb., vyhlášky č. 48/2014 Sb., vyhlášky č. 448/2017 Sb. a vyhlášky č. 244/2021 Sb., se mění takto:
1. V § 1 úvodní části ustanovení se za slovo „vyhláška” vkládají slova „zapracovává příslušné předpisy Evropské unie37a”.
Poznámka pod čarou č. 37 zní:


37Směrnice Rady ze dne 21. května 1991 o čištění městských odpadních vod (91/271/EHS).
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES ze dne 23. října 2000, kterou se stanoví rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/2184 ze dne 16. prosince 2020 o jakosti vody určené k lidské spotřebě (přepracované znění).”.
2. V § 1a písm. d) se slovo „zdravotní” nahrazuje slovem „hygienické”.
3. Na konci § 1a se tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena o) a p), která znějí:
„o) dodavatelem služby dodávky pitné vody provozovatel vodovodu, který dodává pitnou vodu tímto vodovodem, a
p) dodavatelem služby odvádění odpadních vod provozovatel kanalizace, který odvádí odpadní vodu touto kanalizací.”.
4. V § 6 odstavec 5 zní:
„(5) Soubor vybraných údajů majetkové evidence za kalendářní rok předává ministerstvo v elektronické podobě krajským úřadům pro území kraje a správcům povodí podle jejich územní působnosti do konce srpna následujícího kalendářního roku.”.
5. V § 7 odstavec 8 zní:
„(8) Soubor vybraných údajů provozní evidence za kalendářní rok předává ministerstvo v elektronické podobě krajským úřadům pro území kraje a správcům povodí podle jejich územní působnosti do konce srpna následujícího kalendářního roku.”.
6. Poznámka pod čarou č. 5 zní:


5ČSN EN ISO 5667-1 Kvalita vod - Odběr vzorků - Část 1: Návod pro návrh programu vzorkování a pro způsoby odběru vzorků.
ČSN EN ISO 5667-3 Kvalita vod - Odběr vzorků - Část 3: Konzervace vzorků vod a manipulace s nimi.
ČSN ISO 5667 Kvalita
Nahrávám...
Nahrávám...